2e Bestuursrapportage 2019

Programmanummer

 

4

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:

De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn. De komende jaren wordt ingezet op duurzame mobiliteit, waarbij voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Door de aanleg van een goede hoofdontsluitingsstructuur, het zoeken naar nieuwe vormen van vervoer, het optimaal gebruiken van parkeervoorzieningen en het autoluw maken van de binnenstad wil de gemeente Leiden de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid verbeteren.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage
Op het gebied van het verduurzamen van mobiliteit in Leiden zijn er diverse ontwikkelingen.
De plankaart voor laadpalen is gemaakt en zal worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe beleidsregel laadpalen. Er zijn twee elektrische deelauto’s opgeleverd in kader van de duurzaamste kilometer. We hebben een SPES subsidie (samenwerkingsproject exportpool stadslogistiek) ontvangen voor uitwerking van de stadsdistributie. We hebben in principe toegezegd dat we het Schone Lucht akkoord zullen gaan mee ondertekenen.
De verkeerslichten op de Lammenschansweg ter hoogte van de Hogeschool zijn compleet vernieuwd en voorbereid op een mogelijke ontsluiting van de Ananas. Het kruispunt Hoge Rijndijk met de Meerburgerkade is veiliger gemaakt en de verkeerslichten zijn compleet vernieuwd.

Doelenbomen

Beleidsterrein 4A Fieters en voetgangers

Doel

Prestatie

 

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

 

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

 

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

 

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

 

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

 

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

 

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

 

4C1.3 Rijnlandroute

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

 

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

 

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

De actualisatie van de Mobiliteitsnota is iets vertraagd door de complexiteit en samenhang tussen de verschillende ambities en zal in de 2e helft van 2019 aan het college worden voorgelegd.

4C1.4 Leidse Ring Noord

In het najaar 2019 wordt het geactualiseerde kaderbesluit Leidse Ring Noord ter besluitvorming gebracht. De uitvoeringsbesluiten voor Engelendaal en Plesmanlaan volgen hier zo kort mogelijk op. De raad is hierover op 1 april 2019 schriftelijk geïnformeerd (zie brief Z/16/320544 Update planning Leidse Ring Noord).

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

Het uitvoeringsbesluit schuift op naar het eerste deel van 2020. Uit verkeerssimulaties blijkt namelijk dat niet alle kruispuntoplossingen voldoen, waardoor ongewenste filevorming kan ontstaan, en daarom moet een nieuw ontwerp gemaakt worden voor deze punten.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel

Prestatie

 

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

 

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

 

4D1.3 Parkeermanagement

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

 

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

De parkeervisie wordt eind 2019/ begin 2020 aangeboden aan de raad (zie brief Z/19/1415094 Planning parkeervisie 2019-2030).

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

 

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

 

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

 

4E1.3 Verkeersmanagement

 

4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

 

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

De doorlooptijd van het project 'Veilige schoolomgeving' is langer dan verwacht door betrokkenheid van vele partijen als politie, handhaving, onderwijs advies en natuurlijk de scholen. De afronding volgt in de zomer van 2020.