2e Bestuursrapportage 2019

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Algemene uitkering
De algemene uitkering daalt in 2019 met 2,5 miljoen op basis van de doorrekening van de mei- en septembercirculaire (de raad is in juni middels een brief geïnformeerd over de ontwikkelingen uit de meicirculaire). De oorzaak van deze tegenvaller is een lagere groei van de rijksuitgaven dan geraamd. Doordat het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de Rijksuitgaven ontvangen de gemeenten minder geld uit het gemeentefonds.

Actualisatie kapitaallasten
Bij de actualisatie van de afschrijving op de kapitaalgoederen ontstaat er een incidenteel voordeel op de kapitaallasten 74.000.

Financiering
Bij de Eerste Bestuursrapportage is voor 2019 uitgegaan van het aantrekken van 182 miljoen aan nieuwe leningen (op basis van de begroting 2019), tegen een rentepercentage van 1,25%. De definitieve financieringsbehoefte over 2019 zal naar verwaching uitkomen op 90 miljoen. Daarnaast is de rente de afgelopen periode sterk gedaald. De rente op een 25 jaars lening van met lineaire aflossing lag begin maart 2019 op 1,43%. Eind augustus is eenzelfde soort lening afgesloten tegen 0,14%. De lagere financieringsbehoefte en de sterke rentedaling leveren over 2019 een voordeel op van 1.162.667. Het totale voordeel op het taakveld Treasury bedraagt 1.243.556. Dit is inclusief de resultaten op de rentbaten, de kosten van het betalingsverkeer, de rentelasten op de rekening courant en de actualisatie van de rentestortingen in enkele reserves.

Budgetneutrale wijzigingen:


Krediet plankosten
In de nota Plankosten is besloten dat de reeds gemaakte ambtelijke kosten tijdens de definitiefase zoveel mogelijk terugvloeien in de reserve, dit is in inmiddels (deels) gebeurd voor een aantal projecten. Om het revolverende karakter van plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze storting te onttrekken aan de reserve en het bedrag ad 66.625 weer beschikbaar te laten stellen binnen het krediet Plankosten definitiefase zodat dit bedrag weer opnieuw gebruikt kan worden bij nieuwe projecten.

Algemene Uitkering (taakmutaties)
De taakmutatiies hebben betrekking op wijziging van de integratie-uitkeringen sociaal domein. De bedragen worden verrekend met de bijbehorende budgetten in de programma's. In de brief over de meicirculaire heeft het college de raad hierover geïnformeerd.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.