Ga naar boven

Technische wijzigingen

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

T-5 Onderzoek adreskwaliteit
In de Eerste Bestuursrapportage 2017 is € 85.447 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de adreskwaliteit. Dat moet worden verdeeld over 4 teams: Werk & Inkomen (50%), Burgerzaken (16,6%) Toezicht & Juridische Handhaving (16,6%) en Handhaving Openbare Ruimte (16,6%).

T-16 Taakstelling burgerzaken
In de kadernota 2017-2020 is aangegeven dat er bij burgerzaken € 40.000 bespaard kan worden door het werken op afspraak. Dit is per abuis verwerkt op de kostenplaats van de inkomsten, maar moet worden verwerkt op bedrijfsvoeringskostenplaats waar de salarissen staan geraamd.

Programma 2: Veiligheid
Niet van toepassing.

Programma 3: Economie en toerisme

T-17 Invulling Taakstelling Kennisintensieve bedrijvigheid

Bij de vaststelling van de Economische Agenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met de invulling van deze taakstelling in 2017 en 2018 (€ 101.200 per jaar). Hoe de taakstelling vanaf 2019 en verder wordt ingevuld moet nog worden bepaald.

Programma 4: Bereikbaarheid

T-1 Herijking baten parkeerexploitatie
Op basis van de meest actuele cijfers uit de parkeerexploitatie heeft een herijking van de baten in het meerjarenbeeld binnen beleidsterrein parkeren plaatsgevonden. Per saldo zullen de inkomsten voor jaarschijf 2017 stijgen met € 275.129 hetgeen leidt tot een verhoging van de storting in de reserve parkeren met hetzelfde bedrag (parkeerexploitatie is een gesloten systeem).

T-3 Verkoop parkeerautomaten

Als gevolg van invoering kenteken parkeren zijn bestaande parkeerautomaten van TMC niet langer geschikt en zijn deze vervangen door nieuwe automaten. Een aantal van deze parkeerautomaten zijn verkocht aan andere gemeenten. Het netto resultaat van deze verkoop is € 40.600 en zal worden gestort in de reserve parkeren.

Programma 5: Omgevingskwaliteit

T- 9 Actualisatie begroting Beheer
De taakstelling op de bedrijfsvoering wordt dit jaar ingevuld voor € 155.000 waarvan € 60.000 structureel. In 2017 was rekening gehouden met onderhoud voor de daktuinen Kooiplein. Deze zijn nog niet opgeleverd waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel op onderhoud. De structurele invulling is mogelijk door optimalisatie van de begroting. De resterende inkooptaakstelling zal bij de decemberwijziging, wanneer de inkoopvoordelen zich daadwerkelijk hebben voorgedaan, verder worden ingevuld.

T -12 Actualisatie Kinderboerderij
De exploitatiebegroting van de kinderboerderij Merenwijk wordt door het budgetneutraal wijzigen van de baten (hogere verkoopopbrengsten) en lasten (stijging onderhoud) aangepast met € 18.000.

T-19 Haveninkomsten
Door hogere aantallen zijn de inkomsten liggelden en bijbehorende lasten € 20.000 hoger dan begroot.

T-20 Inkomsten kabels en leidingen
Door hogere aantallen zijn de legesinkomsten en uitgaven € 30.000 hoger dan begroot.

Programma 6: Stedelijke ontwikkeling

T-14 Reserveringsvergoeding

De gemeente is voornemens om een reserveringsovereenkomst aan te gaan met betrekking tot de gronden aan de locatie Lammenschansweg 4 en 6. Door het aangaan van deze reserveringsovereenkomst verplicht de gemeente zich de kavel niet aan derden uit te geven gedurende de reserveringsperiode (5 jaar, vanaf 2017). Er is een reserveringsvergoeding afgesproken van € 50.000 per jaar die vervolgens wordt gestort in de reserve Grondexploitaties. Deze vergoeding wordt verrekend met de uiteindelijk verschuldigde koopsom.

T-15 Actualisatie verkoop vastgoed (VGV)

Als gevolg van een gewijzigde verkoopplanning worden de baten en lasten van het project Verkoop Gemeentelijk Vastgoed in de exploitatie aangepast. Hierdoor wordt de storting in de reserve Grondexploitaties in 2017 met € 1.605.500 en in 2018 met € 1.000.000 verlaagd.

T-23 Auto- en fietsenstalling nabij Stadsbouwhuis

Voor de ontwikkeling van een nieuwe auto- en fietsenstalling nabij het Stadsbouwhuis is een krediet van € 118.000 beschikbaar gesteld (B&W 17.0353). In het collegebesluit is besloten om bij de 2e bestuursrapportage 2017 de dekking van de jaarlijkse exploitatielasten en kapitaallasten op te nemen. De jaarlijkse lasten van circa € 10.000 worden gedekt door een bijdrage van parkeermanagement en een bijdrage van het Servicepunt 71 (huurverhoging bestaande huur Stadsbouwhuis, Langegracht 72).

Programma 7: Jeugd en Onderwijs

T-2 Onderwijskansenbeleid
In de begroting 2017 is geanticipeerd op de eerder door het Rijk aangekondigde bezuiniging op de middelen voor Onderwijskansenbeleid. Het Rijk heeft daarna aangekondigd deze bezuiniging uit te stellen naar 2019. Als gevolg hiervan worden de rijksbijdragen en de subsidiebudgetten daarop aangepast (verhoging van baten en lasten met afgerond € 1,1 miljoen).

Programma 8: Cultuur, sport en recreatie

T-8 Actualisatie begroting sport
De taakstelling sport ad € 78.510 wordt dit jaar ingevuld door incidentele voordelen op de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt het structurele tekort op de sporthallen € 94.000 incidenteel voor dit jaar opgelost door een voordeel op het onderhoud van het buitengebied sportaccommodaties.

Programma 9: Maatschappelijke ontwikkeling

T-10 Verlaging baten en lasten regio op beleidsterrein Preventie­­
Enkele subsidieramingen zijn in het verleden verhoogd omdat ze door Leiden namens de gehele regio worden verstrekt aan instellingen. Leiden brengt dit regiodeel in rekening bij de regiogemeenten. Het subsidiedeel van de regio neemt structureel af met € 47.181, waardoor de baten ook structureel € 47.181 lager zijn.

T-21 Eigen bijdragen WMO
Er is een bedrag vanuit het Rijk ontvangen ter compensatie van de lagere op te leggen eigen bijdragen. De compensatie is toegevoegd aan het lastenbudget, maar had in mindering moeten worden gebracht op het batenbudget. De lasten en baten worden nu met € 400.000 gecorrigeerd.

Programma 10: Werk en inkomen

T-4 Overheveling regionale baten Werk en Inkomen
De baten die Leiden ontvangt van Leiderdorp voor de uitvoering van de sociale diensttaken en schuldhulpverlening inkomen staan deels geraamd op een afdelingskostenplaats. De baten op de afdelingskostenplaats worden nu overgeheveld naar de kostenplaats Schuldhulpverlening (€ 123.687) en kostenplaats Werk & Inkomen Leiderdorp (€ 333.461).

Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen

T-22 Taakmutaties algemene uitkering
De taakmutaties algemene uitkering uit de meicirculaire 2017 worden budgetneutraal verwerkt op de bijbehorende beleidsbudgetten (de structurele taakmutaties worden verwerkt in de Programmabegroting 2018).

Programma 12: Overhead, Vpb en onvoorzien

T-11 Bedrijfsvoering Holland Rijnland
Servicepunt71 verzorgt in opdracht van Leiden de bedrijfsvoering (regulier en TWO Jeugd) voor de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Met deze per saldo neutrale wijziging worden enerzijds de door Servicepunt71 aan Leiden in rekening te brengen kosten, en anderzijds de door Leiden van Holland Rijnland te ontvangen opbrengsten geraamd. De lasten en baten voor 2017 bedragen € 1.566.574 en bevatten zowel het bedrag van € 657.137 voor de dienstverlening over 2016 als het bedrag van € 909.401 voor 2017. Vanaf 2018 wordt (inclusief index) € 934.274 in de begroting opgenomen.

T-18 Opbrengst aanmaning en dwangbevel
Door hogere aantallen zijn de inkomsten en uitgaven € 40.000 hoger dan begroot.