Ga naar boven

Technische wijzigingen

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
Niet van toepassing.

Programma 2: Veiligheid
Niet van toepassing.

Programma 3: Economie en toerisme
Niet van toepassing.

Programma 4 Bereikbaarheid

Exploitatie parkeergarage Vennemeerstraat 3

De gemeente is eigenaar van de parkeergarage gelegen aan de Vennemeerstraat 3. Om deze garage optimaal te kunnen exploiteren worden exploitatielasten geraamd waarbij rekening wordt gehouden met energielasten, OZB en onderhoud. De parkeeropbrengsten zijn onderdeel van de opbrengsten vanuit straatparkeren aangezien bezoekers een kaartje kunnen kopen uit de parkeerautomaat op straat. De jaarlijkse exploitatielasten zijn geraamd op € 20.500 per jaar en worden gedekt vanuit de reserve Parkeren.

Programma 5: Omgevingskwaliteit

Wegbebakening (wegen)
De opbrengsten en inhuurkosten voor wegbebakening zijn structureel met € 300.000 te laag begroot. Deze worden nu budgetneutraal geraamd.

Werken voor derden (riolering)
De baten en lasten voor werkzaamheden voor de regiogemeente (€ 150.000) en het aansluiten van de riolering van de burger op het hoofdriool (€ 35.000) worden budgetneutraal geraamd.

Werken voor derden (groen)
De baten en lasten voor werkzaamheden die worden verricht vanuit groen van derden (zoals LUMC) worden budgetneutraal voor een bedrag van € 25.000 geraamd.

Programma 6: Stedelijke ontwikkeling

Herontwikkeling HCG-terrein

Een last van € 90.756 (betaling van de laatste tranche bijdrage in de kosten van de realisering van infrastructurele werken ten behoeve van de herontwikkeling van het HCG-terrein) was nog niet in de exploitatie geraamd. De dekking is een onttrekking van hetzelfde bedrag aan reserve grondexploitaties.

Werken voor derden
Overeenkomstig de bedrijfsvoeringsregels inzake werken voor derden grondexploitaties (anterieure overeenkomsten) worden de baten en lasten van vastgestelde anterieure overeenkomsten geraamd. Voor de anterieure overeenkomst Zoeterwoudsesingel 33-34 betekent dit dat zowel de lasten (€ 55.000) als de baten (€ 55.000) worden geraamd.

Eigen risico brand

Begin 2018 is bij het pand Morspad 4-62 (Morsweg1) brandschade geweest. Een bedrag van € 65.000 dat valt onder het eigen risico van de verzekering wordt ten laste gebracht van het budget onvoorzien.

Programma 7: Jeugd en Onderwijs

Onderwijskansenbeleid 
In de begroting 2018 is geanticipeerd op de eerder door het Rijk aangekondigde herverdeling van het macrobudget voor Onderwijskansenbeleid. Het Rijk heeft daarna aangekondigd deze bezuiniging uit te stellen naar 2019. Als gevolg hiervan wordt de rijksbijdrage en de subsidiebudgetten daarop aangepast (verhoging van baten en lasten met ruim € 1 miljoen).

Taakstelling sport
Door een innovatieve wijze van inroosteren van onze medewerkers in de sportaccommodaties, is cluster Beheer er in geslaagd de inhuur van uitzendkrachten drastisch te reduceren. Dit leidt tot een structurele besparing op de personeelskosten van € 133.000. Dit voordeel wordt ingezet om de taakstelling Sport in te vullen.

Verzelfstandiging Unicum
Het tennispark Unicum wordt per 1 april 2018 verzelfstandigd. Dit levert vanaf 2020 een structurele besparing op van € 23.550 die wordt ingezet om de taakstelling Sport in te vullen.

Overhevelen exploitatie Munnikenstraat

Aangezien het pand aan de Munnikenstraat 1 niet langer gebruik wordt als gymzaal (onderwijs) kan het pand van onderwijshuisvesting overgeheveld worden naar GVM (gebouweigenaar). Dit betekent dat de betreffende lasten (€ 47.874) en inkomsten (€ 29.444) budgetneutraal worden overgeheveld van Programma 7 naar Programma 6.

Kapitaallasten van Programma 7 naar Programma 6

Aangezien de panden aan de Sumatrastraat 195, Vondellaan 35B, Ballonpad 2 en Bizetpad 1 niet langer in gebruik zijn voor onderwijshuisvesting kunnen deze panden van onderwijshuisvesting overgeheveld worden naar GVM (gebouweigenaar). Dit betekent dat de bijbehorende kapitaallasten van € 67.311 budgetneutraal worden overgeheveld van Programma 7 naar Programma 6.

Programma 8: Cultuur, sport en recreatie

Kapitaallasten De Nobel

De afgelopen jaren is in het pand aan de Marktsteeg 8 - waarin muziekcentrum De Nobel is gevestigd - een aantal investeringen gedaan. De bijbehorende kapitaallasten zijn vervolgens geraamd onder de prestatie 'Aanbieden kunst- en cultuurprogramma' (Programma 8). De exploitatie van het pand aan de Marksteeg 8 (De Nobel) is opgenomen onder de prestatie 'Exploiteren van gemeentelijke gebouwen' (Programma 6). Het is gebruikelijk om de kapitaallasten onderdeel te laten zijn van de exploitatielasten van een gebouw. Hierdoor worden de geraamde kapitaallasten van € 490.363 overgeheveld van prestatie 'Aanbieden kunst- en cultuurprogramma' naar prestatie 'Exploiteren van gemeentelijke gebouwen'.

Programma 9: Maatschappelijke ondersteuning

Beschermd wonen
Bij de verwerking van de rijkscirculaires is een deel van het budget Beschermd wonen per abuis op het budget Begeleiding geraamd. Dat wordt nu hesteld. Het gaat om € 71.434 in 2018, oplopend naar € 79.006 in 2022

Jeugd- en gezinsteams
Een deel van het budget voor de Jeugd- en gezinsteams staat nog begroot in programma 9 Maatschappelijke ontwikkeling. Dat budget, € 1.468.936, wordt nu overgeheveld naar programma 7 Onderwijs en Jeugd.

Reserve 3D onderdeel vrouwenopvang
In de reserve 3D onderdeel Vrouwenopvang van het programma AD staat nog € 163.967. Dit moet worden overgeheveld naar de reserve 3D onderdeel Vrouwenopvang van het programma 9 Maatschappelijke ontwikkeling.

Programma 10: Werk en inkomen

Terugvordering Leenbijstand
Er wordt leenbijstand verstrekt. De leenbijstand moet weer worden terugbetaald. Circa 60% (een ervaringscijfer) van de leenbijstand wordt niet terugbetaald. Daarom is een storting van in de voorziening oninbaar nodig. Een deel van de terugvordering leenbijstand (€ 380.822) en de volledige storting (€ 333.147) in de voorziening oninbaar staat begroot op het beleidsterrein Inkomensvoorziening. De begrote bedragen worden nu overgeheveld naar het beleidsterrein Minimabeleid.

Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen
Niet van toepassing.

Programma 12: Overhead
Niet van toepassing.