Ga naar boven

In control

We willen lerende organisatie zijn, waarbij kritische controles en rapportages noodzakelijk zijn om onze bedrijfsvoeringsprocessen steeds te monitoren en te verbeteren. De interne audit functie rapporteert daar twee keer per jaar uitgebreid en in detail over. De externe accountant doet dat eveneens, meer of hoofdlijnen. Onze organisatie is vervolgens structureel bezig met het opvolgen van geformuleerde verbeterpunten in de interne beheersing

Wij verantwoorden ons in deze bestuursrapportage op hoofdlijnen over de opvolging van de belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen die uit de interne controle naar voren zijn gekomen. Dat zijn de verbeterpunten in de interne beheersing met een risicoclassificatie 'urgent' of 'hoog'.

'Urgent' heeft betrekking op significante aandachtspunten die directe invloed hebben op de controleverklaring en derhalve opgelost dienen te zijn ruim voor het opstellen van de jaarrekening. 'Hoog' gaat om aandachtspunten met een hoog risico en potentieel hoge impact op de (financiële) verslaggeving, compliance en/of operationele performance. In het Verslag van bevindingen 2017 rapporteert de interne audit functie op basis van de uitgevoerde verbijzonderde interne controle over het 2017. Daarin staat ook de voortgang op deze verbeterpunten.

De nadruk ligt elk jaar op tien met de raad afgesproken belangrijkste processen, waarvan de meeste aandacht uitgaat naar de processen Tax Control Framework, IT-beveiliging en Europese aanbestedingen.

In de Bestuursrapportages rapporteren wij over de voortgang van de opvolging van de verbeterpunten die uit de interne controles znaar voren zijn gekomen. Dat is deze keer anders, omdat de rapportage daarover ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage nog niet beschikbaar was. Daarom volstaan wij hier te verwijzen naar het Verslag van bevindingen 2017 van de interne accountant, datu in juli zal ontvangen. Daarin staat per cluster aangegeven wat de voortgang is op de belangrijkste verbeterpunten.

Het oplossen van sommige verbeterpunten vergt soms een lange implementatieprocedure en zal daardoor niet op korte termijn volledig zijn opgelost. Wij constateren op basis van de opgenomen toelichtingen dat alle organisatieonderdelen werken aan het invoeren van de verbeterpunten.