Ga naar boven

Afdoening moties

In deze bestuursrapportage trachten wij die moties af te doen, die kunnen volstaan met relatief geringe toelichting. Hierdoor zal het aantal brieven met voorstel tot motie-afdoening verminderen. Op deze manier verwachten wij een efficiënte en effectieve afhandeling van moties door het college en raad te bevorderen.

Aan het eind van de vorige collegeperiode is met een zogenaamde veegbrief een groot aantal moties afgedaan. Deze brief (BW 18.0113 Veegbrief afdoening moties) van 6 maart 2018 stond op de lijst ingekomen stukken van de raad op 15-3-2018, met als besluit: te betrekken bij de bespreking van de bestuursrapportage.

Commissie Werk en Middelen:

Motie Wijkeconomie (M170050.7 bij behandeling Jaarstukken, PvdA) 6-7-2017

In deze motie werd het college gevraagd een proef te beginnen in de Merenwijk om de wijkeconomie te versterken door met de bewoners in gesprek te gaan; het faciliteren van bijeenkomsten voor ZZP-ers op een centraal punt in de wijk en de motie buurtwinkels in deze proef te betrekken.

Op 26 september 2017 vond er een regionale ZZP bijeenkomst plaatst die door de KvK in Oegstgeest was georganiseerd (in opdracht van Economie071)– waar ook de ZZP-ers in de Merenwijk expliciet voor waren uitgenodigd . Het was het niet zinvol om er destijds weer een apart evenement voor de Merenwijk te houden. Ervaring leert dat twee van dergelijke evenementen vlak achter elkaar niet goed werken.

In oktober 2017 is daarom met de wijkvereniging gesproken over ZZP-ers in de Merenwijk en hoe de gemeente Leiden deze groeiende ondernemersgroep kan ondersteunen. Het belang van netwerken voor en door ZZP-ers is evident want het zorgt ervoor dat ondernemers nieuwe ondernemers en klanten ontmoeten. Dit kunnen vakgenoten zijn waar je ervaringen mee kunt uitwisselen en tips kunt delen, echter ook potentiële klanten zijn te vinden op netwerkevenementen.

Om uitvoering te geven aan de motie is afgesproken om met de wijkvereniging een paar maanden later alsnog een bijeenkomst te organiseren voor alleen de ZZP-ers in de Merenwijk. Vanaf januari 2018 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de eerste ZZP-ontmoetingsbijeenkomst in maart 2018 en deze bijeenkomst vond uiteindelijk plaats op 20 maart jl.. Resultaat van de bijeenkomst was dat de ondernemers een LinkedIn-pagina hebben opgericht waar zij elkaar ontmoeten. Naast een LinkedIn groep organiseren zij elke maand een ‘Buurtkantine’ waar ze met elkaar lunchen en verder kennisdelen etc. Aanwezige ZZP’ers beoordeelden de bijeenkomst op 20 maart als succesvol en ze willen na de zomer willen ze graag een plenaire terugkomdag waarbij elke ZZP’er een nieuwe ZZP’er uit de wijk meeneemt. De idee is om op deze manier het netwerk organisch te laten groeien, zodat het een steeds groter netwerk wordt. De gemeente kijkt waar gefaciliteerd kan worden in de voorbereiding op deze ‘Buurtkantine’. Wij stellen u voor het succes van deze avonden mee te nemen in de afweging bij de begroting 2019 om mogelijk vaker dergelijke bijeenkomsten te organiseren.

De motie roept ook op om de motie buurtwinkels te betrekken bij de proef, maar het college ziet echter spanning in de manier van organiseren van ZZP’ers. Het college constateert namelijk dat ZZP-ers zich eerder organiseren langs de inhoud van hun werk dan bijvoorbeeld langs de geografische locatie in een wijk. De motie ‘buurtwinkels’ legt volgens het college daarnaast ook een ander vraagstuk bloot; namelijk een ervaren afname van gemeenschapszin in wijken, bijvoorbeeld door het wegtrekken van ondernemers / winkels uit wijken. Het college meent dat er alternatieve initiatieven zijn om dit ervaren gemis van gemeenschapszin op te vangen. Denk hierbij aan initiatieven van Radius en Meet & Greet. Het beleid van het college is ook gericht op het centreren van winkelgebieden. In de Retailvisie staat dat het winkelcentrum De Kopermolen 100% toekomstbestendig is en aansluit bij het principe ‘maak sterk wat al sterk is’. Daar komt bij dat de Merenwijk zich niet echt leent voor het opzetten van buurtwinkels. De Merenwijk is een echte “bloemkool wijk” met op zich weinig mogelijkheden voor buurtwinkels anders dan in de Kopermolen. Het college komt separaat terug op de afdoening van de motie buurtwinkels.

Het college beschouwt de motie Wijkeconomie (M170050.7) hiermee als afgedaan.