Ga naar boven

Afdoening moties

In deze bestuursrapportage trachten wij die moties af te doen, die kunnen volstaan met relatief geringe toelichting. Hierdoor zal het aantal brieven met voorstel tot motie-afdoening verminderen. Op deze manier verwachten wij een efficiënte en effectieve afhandeling van moties door het college en raad te bevorderen.

  • Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid:

Begrijpelijke overheidsinformatie voor iedereen! (M160101/10 bij Programmabegroting 2017-2020; VVD, PvdA, GL, D66, CDA) 10-11-2016

In deze motie werd het college verzocht toe te zien dat alle brieven, wijkberichten, informatie en formulieren op de gemeentelijke website duidelijk, begrijpelijk en in eenvoudig Nederlands (maximaal op het taalniveau B1) worden geschreven.

Er is continu aandacht voor het in begrijpelijke taal communiceren van gemeentelijke informatie. Met enige regelmaat wordt informatie opnieuw onder de loep genomen om zaken actueel te houden en zonodig met de nieuwste inzichten te verbeteren.

Zo zijn bijvoorbeeld het afgelopen jaar alle brieven in het sociale domein (werk en inkomen, maatschappelijk opvang en schuldhulpverlening) herschreven onder begeleiding van een extern bureau. Dit heeft zelfs een nominatie opgeleverd voor een brief van Werk & Inkomen in de nationale schrijfwedstrijd voor de Gouden veer, een prijs voor begrijpelijke taal.

Een aantal jaren geleden is er met het project ‘Begrijpelijke brieven’ een schrijfwijzer opgesteld binnen de toenmalige afdeling Service & Informatie. Op basis van deze schrijfwijzer zijn standaard brieven binnen de afdeling Service & Informatie geïnventariseerd en herschreven. Ze zijn daarbij klantvriendelijk, begrijpelijk en uniform gemaakt.

Op dit moment loopt het project voor een nieuwe gemeentelijke website. De teksten voor de nieuwe website worden herschreven, waarbij gebruik wordt gemaakt van de schrijfwijzer zodat consistentie wordt bewaakt.

Ook voor de e-formulieren staat komend jaar op de planning om deze te controleren op duidelijk, begrijpelijk en eenvoudig Nederlands.

Binnen de clusters met de meeste klantcontacten is er voortdurend aandacht voor begrijpelijke en eenvoudige brieven en webteksten. Dit gebeurt in overleg met het Klant Contact Centrum en team Internet. Bewonersbrieven, digitale externe nieuwsbrieven en het (meeste) drukwerk lopen via het team communicatie, zij bewaken de kwaliteit hiervan. Op dit moment volgen medewerkers van communicatie en de website een training schrijven en coachen B1.

Het bieden van begrijpelijke overheidsinformatie is niet een eenmalige actie, maar is en blijft een continu proces van verbetering waar blijvend aandacht voor nodig is.

Wij beschouwen hiermee de motie als afgedaan.

Motie Ruimte voor spelen en groen (M140082/10 bij raadsvoorstel parkeerregulering in schilwijken PvdA, GL, D66, PvdD, CU, SP) 16-10-2014

In deze motie wordt het college verzocht om twee jaar na het invoeren van het betaald parkeren een onderzoek uit te voeren naar het aantal benodigde parkeerplaatsen in de schilwijken en daarbij, naar Transvaals voorbeeld samen met de bewoners, goed te kijken of er parkeerplaatsen opgeheven kunnen worden ten behoeve van speelplekken en groen in de schilwijken. 

Het college heeft de uitbreiding van betaald parkeren geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat in wijk/ telgebieden - door de ontstane ruimte - onderzocht kan worden of er extra groenvoorzieningen aangelegd kunnen worden. Dit gebeurt in samenspraak met de wijk. Deze evaluatie is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 september 2017. Het college stelt voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Mozaïekbeheer bij onkruidbestrijding (M.150058.4 bij Jaarstukken 2014, PvdD, 07-07-2015)

Deze motie verzoekt het college te onderzoeken of er in plaats van een uniform beeldkwaliteitsniveau, een “mozaïekbeheer” mogelijk is, dat wil zeggen dat op plekken waar dit voor de veiligheid of representativiteit nodig of wenselijk is, intensiever wordt bestreden, en op andere gebieden in de stad minder intensief. Verder verzoekt de motie te onderzoeken of hierover maatwerkafspraken te maken vallen met de wijk, buurt of straat '. Ten slotte verzoekt de motie híerbij vooral op te letten dat boomspiegels die door buurtbewoners worden beplant met siergewassen niet zonder overleg met buurt worden verwijderd.

Een vorm van mozaïekbeheer passen we inmiddels toe. We zijn op diverse locaties in het groen begonnen met het uitvoeren van sinusbeheer; gevarieerd maaien zowel in locatie als in frequentie met als voornaamste doel de biodiversiteit en de soortenrijkdom in de gemeente Leiden uit te breiden. Daarnaast wordt waar mogelijk gewerkt aan het omvormen van verharding naar groen. Tijdens de wijkavonden en wijkschouwen in het kader van Samen aan de Slag worden vaak initiatieven van bewoners vertaald in maatwerkafspraken die in een convenant worden vastgelegd. Om te voorkomen dat er aangeplante boomspiegels worden gemaaid of afgeschoffeld werken we steeds vaker met bordjes die de bewoners plaatsen of met een tegel (‘Samen aan de Slag’) waarop staat dat deze boomspiegel in beheer is bij bewoners. Het college stelt voor op basis van bovengenoemde maatregelen de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Participatie en Communicatie met omwonenden (M150103.2 bij Bomenverordening 2015, PvdD, 11-02-2016)

Deze motie verzoekt het college communicatie met en participatie van omwonenden als principe te omarmen voor het groenbeheer in de wijken en daarbij de voorgenomen wijze van communicatie met en mate van participatie door omwonenden, op te nemen (bijvoorbeeld aan de hand van treden in de participatieladder) in de vaststelling van beheerplannen en bij uitvoeringsplannen.

Sinds het voorjaar van 2016 hanteert de gemeente een nieuwe aanpak voor het onderhoud van de directe leefomgeving van bewoners: Samen aan de Slag. Uitgangspunt is, dat straten en stoepen, groen en speelplekken in orde zijn en dat er voldoende prullenbakken in de buurt staan. Overbodig gebleken straatmeubilair, speeltoestellen en struiken worden weggehaald, zodat er ruimte ontstaat voor initiatieven van bewoners zelf. Tijdens negen wijkavonden, verspreid door de stad, gaan gemeente en bewoners met elkaar in gesprek over deze werkwijze en mogelijkheden. Ook worden er regelmatig (inmiddels 24) wijkschouwen uitgevoerd waaraan gemiddeld 5 a 6 bewoners meedoen. Positief is, dat de wijkavonden en schouwen tot veel initiatieven leiden (inmiddels circa 500 convenanten) waarvan het overgrote deel (90%) initiatieven in het groen betreft. Het college stelt voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Maandelijkse vuilophaaldag (Kaderbrief 2017 -2010, motie 8, CDA, 07-07-2016)

Met ingang van begin dit jaar is het ophalen van grofvuil aan huis door middel van een afspraak weer gratis. Hiermee is de motie achterhaald. Het college stelt voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

  • Commissie Onderwijs en samenleving

Taakstelling Sport (M.130046/6 bij Rv 13.0046 Perspectiefnota 2014-2017, D66, 11-7-2013)

Met deze motie wordt het college gevraagd er zorg voor te dragen en te bewaken dat de beschikbare bedragen voor: vervangingsinvesteringen, klein-, groot-, en achterstallig onderhoud geoormerkt blijven waar ze voor bedoeld zijn namelijk ten behoeve van de Leidse sport. In 2016 is de Tussenevaluatie van de Sportnota “Verleiden tot bewegen” door uw raad vastgesteld (RV15.0147). Onderdeel van de tussenevaluatie was een eerste bevinding van de actualisatie van de meerjarenonderhoudsverwachting en de financiële effecten. Met de Tussenevaluatie van de Sportnota werd beoogd uw raad; inzicht te geven in de belangrijkste vraagstukken (inhoud en organisatie) en de verhouding tussen ambities en middelen (financiën) en mogelijkheden aan te reiken om te komen tot een financieel sluitend perspectief en een vervolgaanpak te bieden (proces). Ook is in 2016 het nieuwe beheerplan Sport met de bijbehorende financiële consequenties vastgesteld. In het beheerplan zijn de middelen voor het dagelijks en groot onderhoud en de vervangingen op basis van levensduur geregeld, zonder dat hierop geld is ingeboet ten gunste van de taakstelling. Het college stelt voor op basis van beide documenten deze motie als afgedaan te beschouwen.

Voetbal Vitaal (M.150147/2 bij Rv 15.0147 Tussenevaluatie 2015 van de Sportnota ‘Verleiden tot bewegen’, D66, 11-2-2016)

In de raadsvergadering van 16 februari 2017 heeft uw raad besloten de motie “Voetbal Vitaal” nog niet als afgedaan te beschouwen en het college verzocht u voor 1 augustus 2017 te informeren over de voortgang van de vitalisering, met name op het financiële aspect. Wethouder Dirkse heeft gehoor gegeven aan uw verzoek met een informatieve brief d.d. 10-7-2017 en u geïnformeerd over de financiële stand van zaken van alle voetbalverenigingen. Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan