Ga naar boven

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

10B2.5 Subsidies minimabeleid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag
Het aantal verstrekkingen minimabeleid/bijzondere bijstand neemt toe. Naast de toename van de doelgroep, slaagt Leiden er beter in om het niet-gebruik terug te dringen mede door een gerichte voorlichtingscampagne. Keerzijde is wel, dat de kosten flink toenemen en er een tekort ontstaat.