Ga naar boven

Werk en inkomen

Programmanummer

10

Commissie

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

Werk en Inkomen, Wijken en Financiën

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:
De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Het aantal bijstandsuitkeringen is, na een stijging in het eerste kwartaal 2017, gestabiliseerd.
Het aantal bijzondere bijstandsverstrekkingen is toegenomen.
Er wordt gewerkt aan een integrale en sociaal wijkteam (SWT) gerichte aanpak. Door samenwerking met de partners in de stad en de vrijwilligers wordt er gezamenlijk maatwerk geleverd bij complexe schuldensituaties.
De pilot vroegsignalering schulden is gestart.