Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 2 Veiligheid
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

2.01

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio (afrekening 2016)

L

-149

I

Henri Lenferink

Budgetneutrale wijzigingen

Resultaat programma 2

-149

0

0

0

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 2

0

0

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

-149

0

0

0