Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2017

Mee- en tegenvallers:

6.04 Lage opbrengsten leges bouwvergunningen

Aangezien de gemeente geen directe invloed heeft op het aantal bouwaanvragen is het ook niet mogelijk om de hoogte van de legesopbrengsten te beïnvloeden. Hierdoor kunnen de werkelijke legesopbrengsten afwijken van de geraamde legesopbrengsten. Voor 2017 geldt, na extrapolatie van de legesopbrengsten voor bouwen tot half augustus 2017, een minderopbrengst van € 1,2 miljoen per ultimo 2017. De projectenportefeuille van het Projectbureau wordt gemonitord op de planning van de grote projecten zodat ingeschat kan worden op welk moment de vergunningaanvraag ontvangen zal worden en dus het realiseren van leges waarschijnlijk is. Bij de extrapolatie van de legesopbrengsten per eind 2017 is rekening gehouden met deze monitor. De afgelopen twee jaar is het aantal vergunningaanvragen voor bouwen weliswaar gestegen, maar alleen voor kleine bouwplannen die slechts een geringe legesopbrengst genereren. Het college heeft overwogen of een (forse) verhoging van de tarieven voor de bouwleges doorgevoerd zou moeten worden maar wil voorkomen dat de tariefstelling voor de Leidse burger een beletsel gaat vormen om een bouwplan te realiseren. Het college kiest er dan ook voor de tarieven ongewijzigd te laten.

Budgetneutrale wijzigingen:

6.01 Voorbereidingskrediet Humanities Campus (correctie)

In de Eerste Bestuursrapportage 2017 is per abuis een krediet voor de voorbereiding Humanities Campus aangevraagd terwijl er ook een raadsvoorstel is voorgelegd met ook een aanvraag voor een voorbereidingskrediet. Voorgesteld wordt om de kredietaanvraag van € 470.000 uit de Eerste Bestuursrapportage te laten vervallen.

6.08 Krediet uitvoering Kooiplein

Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet van € 360.602 beschikbaar te stellen voor project Kooiplein en omgeving. Dit aanvullend krediet wordt gedekt door een onttrekking van onderstaande bedragen die zijn gedoteerd aan de reserve Herstructurering woongebieden De Sleutels:

  • een rentedotatie 2017 van € 1.394 plus de nog ten gunste van uitvoering Kooiplein te brengen rentedotaties voorgaande jaren van € 139.405. Bij RV 12.0144 is namelijk besloten dat jaarlijkse rentebaten in deze reserve worden ingezet ter dekking van project Kooiplein. Hierna is de reserve leeg en kan bij de jaarrekening 2017 worden afgesloten
  • een storting van de eindafrekening liquidatie Nieuw Leyden in 2016 van € 70.962 bij raadsbesluit 17.0051 (bestemmingsvoorstel rekening resultaat 2016). Deze storting wordt ingezet voor de herontwikkeling van het Kooiplein in WOP Noord op grond van het PRIL 2014 (RV 14.0060). Hier is besloten om het batig saldo van de liquidatie van Nieuw Leyden te storten in bovengenoemde reserve en vervolgens in te zetten voor de herontwikkeling van het Kooiplein in WOP Noord
  • als gevolg van het vanaf 2017 minder toerekenen van rente aan de reserve herstructurering woongebieden SvZ&V is er onvoldoende saldo om aan de verplichtingen met de projectontwikkelaar te kunnen voldoen. Hiertoe is bij de Eerste Bestuursrapportage 2017 in het kader van de 'afwikkeling renteherziening op reserves' als compensatie een incidentele storting van € 148.841 gedaan in de reserve t.b.v. uitvoering project Kooiplein.

6.09 Vaststellingsovereenkomst winkeliers Kooiplein
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de vaststellingsovereenkomst met de winkeliers van het Kooiplein ter compensatie van de omzetderving in de afgelopen jaren. De omzetderving is het gevolg van de vele bouwwerkzaamheden in de omgeving van hun winkel, bijvoorbeeld de transformatie van de Willem de Zwijgerlaan, de bouw van Het Gebouw, rioleringswerkzaamheden en de gebiedsontwikkeling Kooiplein. Het gaat hierbij alleen om de ondernemers die in het voor 2017 al bestaande winkeldeel gehuisvest zijn en niet om de ondernemers in het dit jaar opgeleverde deelgebied 5 van Kooiplein. Deze compensatiebetalingen worden in eerste instantie gedekt uit het beschikbare krediet 'Kooiplein uitvoering'. Dit krediet betreft een investering van economisch nut waarop sinds 2017 wordt afgeschreven door onttrekkingen aan de reserve afschrijvingen investeringen. Hiervoor is het resterende saldo van de reserve Herstructurering woongebieden Sleutels per 31 december 2016 overgeheveld naar de reserve afschrijvingen investeringen. De compensatiebetalingen zijn niet activeerbaar en zullen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Herstructurering woongebieden Sleutels (gevoed door een dotatie van € 200.000 uit de reserve afschrijvingen investeringen).

6.10 Krediet auto-/fietsenstalling
Het college heeft een krediet van € 118.000 beschikbaar gesteld voor realisatie nieuwe auto-/fietsenstalling nabij het Stadsbouwhuis (conform de vastgestelde Financiële verordening 2016 is het college bevoegd om voor investeringen in bedrijfsmiddelen kredieten beschikbaar te stellen). Ter dekking wordt een eenmalige bijdrage gedaan vanuit het project Energiepark (Singelpark) van € 18.000. Om deze dekking mogelijk te maken moet het krediet Singelpark met € 18.000 worden afgeraamd om zodoende de vrijvallende kapitaallasten in te zetten ter dekking voor de auto-/fietsenstalling.

Krediet Omgevingswet
In 2016 is een start gemaakt met het programma Invoering Omgevingswet. Dit betreft een omvangrijke stelselwijziging met vele en grote gevolgen voor het ruimtelijk instrumentarium. Zowel voor beleidsvorming, als voor participatie, de keten van vergunningen, toezicht, handhaving en digitalisering. Voor 2017 is via de kaderbrief 2017- 2020 een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Om dit geld tot de invoering in 2019- 2020 inzichtelijk te houden worden de jaarlijkse budgetten ondergebracht in een krediet.

Sloop en nieuwbouw Lakenplein

Conform het onderhandelingsakkoord van januari 2016 met Portaal is € 430.000 binnen de reserve herstructurering woongebieden Portaal gereserveerd voor de herinrichting van het Lakenplein. Met raadsbesluit 06.0037 is een krediet van € 400.000 beschikbaar gesteld, voor € 100.000 gedekt uit de reserve Brede Herstructurering (nu: reserve Grondexploitaties) en € 300.000 uit een bijdrage van Portaal. Betreffend krediet is bestemd voor voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden aan het Kaarsenmakersplein. De genoemde bijdrage van Portaal is bij het onderhandelingsakkoord geschrapt. Derhalve wordt nu voorgesteld om het beschikbare krediet voor het Kaarsenmakersplein te verlagen met € 300.000.

Formatie beleidsmedewerker erfpacht

Door een toename in het werk van erfpacht en om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen wordt voorgesteld om de huidige formatie van erfpacht uit te breiden met 36 uur. Met de huidige bezetting kunnen diverse werkzaamheden niet worden uitgevoerd en is er ook geen capaciteit om (nieuw) beleid te bepalen en uit te voeren. Het financiële effect van de uitbreiding van de formatie bedraagt voor 2017 € 53.849 en vanaf 2018 en verder € 80.773. Dit betekent dat de lasten in de erfpachtexploitatie met dit bedrag zal stijgen en de structurele dotatie aan de reserve grondexploitaties met hetzelfde bedrag wordt verlaagd.

Krediet herinrichting plein tussen Timorstraat en Arubapad
Door werkzaamheden uitgevoerd door de projecten 'Herinrichting Oude Kooi' en 'Gebiedsontwikkeling Kooiplein en omgeving' blijkt het nodig te zijn om het plein tussen de Timorstraat en het Arubapad aan te pakken. Dit plein grenst direct aan de projectgrenzen van de genoemde projecten en daarom moeten hier aanhelingskosten voor worden gemaakt. Door de aanleg van een brug tussen het Arubapad en de Surinamestraat bestaat de kans dat autoverkeer gebruik zal gaan maken van deze voetgangers- en fietsverbinding. Om dit te voorkomen is het van belang om het het plein aan het Arubapad her in te richten. Vanuit de projecten 'Gebiedsontwikkeling Kooiplein en omgeving' en 'Herinrichting Oude Kooi' is geen rekening gehouden met deze werkzaamheden, omdat het plein buiten de scope van deze projecten valt. Andere dekkingsbronnen van belendende projecten zijn niet beschikbaar.
Project Kooiplein en omgeving neemt de herinrichting van het plein op in de scope van dit project. Voorgesteld wordt om de kosten die het project 'Kooiplein en omgeving' hiervoor moet maken over te hevelen uit het restant krediet Herinrichting Surinamestraat voor een bedrag van € 190.000. De economische lineaire afschrijvingstermijn van deze investering is 25 jaar gevoegd bij de rekenrente van 1% zijn de kapitaallasten gemiddeld € 9.300 per jaar.
De investering wordt gedekt door aframing van krediet 'herinrichting Surinamestraat'. Dit krediet is vrijwel afgerond en zal naar verwachting worden afgesloten met voordeel van circa € 300.000. Dit is ruimschoots voldoende om dit verwachte overschot deels in te zetten voor bedoelde werkzaamheden.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.

Risico's:

Kabels en leidingen Noorderkwartier West
Binnen het project Noorderkwartier West zijn tijdens herinrichtingswerkzaamheden onbekende kabels en (loze) leidingen aangetroffen. Om deze loze kabels en leidingen te verwijderen worden extra kosten voorzien van € 270.000. Deze kosten worden vooralsnog gedekt uit het projectbudget waarbij de verwachting is dat het beschikbaar gestelde projectbudget niet toereikend zal zijn. De verwachting is dat aan het eind van het jaar inzichtelijk is in hoeverre het beschikbaar gestelde krediet toereikend is. In deze bestuursrapportage wordt daarom nog geen bedrag als tegenvaller opgenomen.