Ga naar boven

Beleidsterrein 6C Wonen

Doel

Prestatie

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Uitvoeren van de nota Wonen

6C1.2 Actualiseren van de prestatieafspraken met corporaties

6C1.3 Uitvoeren van de regionale woonagenda en bijdrage leveren aan woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie

6C3.3 Groenoordhallen e.o.

6C3.4 Oude Kooi.

6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6C Wonen

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)
Van 11 projecten krijgen er 5 een oranje stoplicht. Hieronder de toelichting :

Ananasweg
Ten gevolge van aanvullende onderzoeken behorend bij het bestemmingsplan, is er een vertraging in de bestemmingsplanprocedure waardoor de start bouw opschuift naar de eerste helft 2018.

Lammenschansdriehoek
Ten gevolge van gewijzigde wetgeving heeft de afname door marktpartijen meer tijd gevergd voor de blokken E,F en A, en wordt het bouwprogramma deels herzien zoals medio 2017 aan de gemeenteraad gemeld. De start bouw zal respectievelijk eind 2017 en begin 2018 gaan plaatsvinden. In het Kanaalpark zal de nieuwbouw van de ca 120 huurappartementen door Leidse marktpartijen begin 2018 starten. De bouw van de Bètatoren is dit jaar gestart en zal in 2018 opgeleverd worden. Ten gevolge van de doorlooptijd van de onteigeningsprocedure bij de Kroon is de verwachte start herinrichting Bètaplein Fase 2 begin 2018.

Onderzoek nieuwbouw Universiteit Leiden Witte Singel / Doelencomplex
Op woensdag 15 februari 2017 heeft de universiteit haar rapportage van dit participatieproces Humanities Campus en haar beoordeling van vier stedenbouwkundig modellen aangeboden aan ons college. Het Campusmodel komt in de ogen van de universiteit het beste uit deze beoordeling en is het gewenste model om door te ontwikkelen tot een stedenbouwkundig plan. De universiteit heeft verder onderzoek gedaan naar alternatieve huisvesting voor de huidige bewoners van het Doelencomplex en eind 2016 drie locaties aangeboden. In december 2016 heeft De Sleutels echter laten weten niet langer mee te werken aan de ontwikkeling van het stedenbouwkundige model.

Op basis van de stand van zaken is duidelijk geworden dat er een nieuwe situatie is ontstaan. De universiteit heeft ervoor gekozen om een tussenresultaat, namelijk haar voorkeur voor een stedenbouwkundig model, aan de gemeente voor te leggen en heeft gevraagd daar op te reageren. Hiermee ontbreekt echter vooralsnog de basis voor een zorgvuldige en definitieve afweging door het college en de raad.

Zowel de rapportage van de procesbegeleider als de rapportage van de Universiteit Leiden worden gebruikt voor het bepalen van de vervolgaanpak. Voor het vervolg van de belangrijke campusontwikkeling in de binnenstad zal de gemeente de regierol op zich nemen en komt zij met een voorstel waarin de Humanities Campus wordt gefaciliteerd met oog voor de belangen van de bewoners. Hierbij onderkent het college de verschillende belangen. Het voorstel voor de vervolgaanpak is begin juli door de raad vastgesteld.

Oppenheimstraat
De gang van zaken rond dit project was en wordt bemoeilijkt door de grote weerstand bij de buurtbewoners. Dit bleek opnieuw uit de zienswijzen. Inmiddels wordt er, ook door nieuwe inhoudelijke inzichten, met de meest betrokkenen overlegd over een mogelijke aanpassing van het bouwprogramma. Het is niet te verwachten dat de bouw in het 4e kwartaal van 2017 zal starten.

Van Vollenhovenkade
Gemeente en ontwikkelaar hebben overeenstemming bereikt. De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven.Gegeven de verwachte procedures als gevolg van de ingediende bezwaren op de omgevingsvergunning, wordt de start realisatie van het aangepaste bouwplan niet eerder dan begin 2018 verwacht.

6C3.3 Groenoordhallen e.o.
Ymere heeft aangegeven de positie Groenoord te verlaten en zich terug te trekken als ontwikkelaar. Het voorbereiden van deze dispositie van de 2e fase van het Groenoordhallenterrein door Ymere zal naar verwachting in de eerste helft van 2018 plaatsvinden.

6C3.4 Oude Kooi
Doordat de monumentenstatus is verleend zal woningbouwvereniging De Sleutels een nieuw restauratie/vernieuwbouw plan moeten opstellen. De voorbereiding en uitwerking van de plannen vergen tijd en het college is in afwachting van het voorstel van De Sleutels voor de uitvoering van de renovatie/vernieuwbouw van de 127 woningen.