Ga naar boven

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel

Prestatie

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling

6A1.2 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid

6A1.3 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

6A1.4 Adviseren complexe ruimtelijke initiatieven

6A1.5 Opstellen van bestemmingsplannen

6A1.6 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandeling verzoeken van omgevingsvergunningen

6A2.2 Het voeren van vooroverleg

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject

6A4.2 Wonen boven winkels

6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied

6A4.4 Ontwikkeling Meelfabriek

6A4.5 Bouw parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.