Ga naar boven

Rapportage

Het netto resultaat per Programma
(- = voordeel)

Onderstaand is opgenomen een samenvattend overzicht van de resultaten per programma.
Voor een specificatie verwijzen we graag naar de toelichting per programma.

Resultaat per programma inclusief reservemutaties exclusief budgetoverhevelingen

Prg

Naam

2017

2018

2019

2020

1

Bestuur en dienstverlening

-190

0

0

0

2

Veiligheid

-149

0

0

0

3

Economie en toerisme

0

0

0

0

4

Bereikbaarheid

0

-0

0

0

5

Omgevingskwaliteit

175

0

0

0

6

Stedelijke ontwikkeling

1.200

0

0

0

7

Jeugd en onderwijs

0

0

0

0

8

Sport, cultuur en recreatie

0

0

0

0

9

Welzijn en zorg

478

0

0

0

10

Werk en inkomen

1.257

0

0

0

AD

Algemene dekkingsmiddelen

-1.190

0

0

0

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

0

0

0

0

Resultaat te verrekenen met concernreserve

1.582

-0

0

0

Resultaat per programma exclusief reservemutaties en budgetoverhevelingen

Prg

Naam

2017

2018

2019

2020

1

Bestuur en dienstverlening

-190

0

0

0

2

Veiligheid

-149

0

0

0

3

Economie en toerisme

0

0

0

0

4

Bereikbaarheid

-128

17

-94

-194

5

Omgevingskwaliteit

175

4

4

4

6

Stedelijke ontwikkeling

930

0

0

0

7

Jeugd en onderwijs

0

0

0

0

8

Sport, cultuur en recreatie

0

0

0

0

9

Welzijn en zorg

-2.400

0

0

0

10

Werk en inkomen

307

285

498

167

AD

Algemene dekkingsmiddelen

-921

88

88

88

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

0

0

0

0

Resultaat voor mutaties in reserves

-2.375

394

496

65

Mutaties in reserves

3.957

-394

-496

-65

Resultaat te verrekenen met concernreserve

1.582

0

0

0

In de tabel hieronder worden de budgetoverhevelingen per programma getoond, waarbij reservemutaties als totaalregel onderaan het overzicht worden getoond.

Budgetoverheveling per programma

Prg

Naam

2017

2018

2019

2020

1

Bestuur en dienstverlening

-375

375

0

0

2

Veiligheid

0

0

0

0

3

Economie en toerisme

0

0

0

0

4

Bereikbaarheid

0

0

0

0

5

Omgevingskwaliteit

0

0

0

0

6

Stedelijke ontwikkeling

0

0

0

0

7

Jeugd en onderwijs

0

0

0

0

8

Sport, cultuur en recreatie

0

0

0

0

9

Welzijn en zorg

-680

680

0

0

10

Werk en inkomen

0

0

0

0

AD

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

0

0

0

0

Totaal budgetoverheveling (excl. reserves)

-1.055

1.055

0

0

Over te hevelen mutaties in reserves

680

-680

0

0

Resultaat te verrekenen met reserve budgetoverheveling

-375

375

0

0