Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2017

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Aanschaf kantoormeubilair
Bij het project herhuisvesting ambtelijke organisatie, waaronder de herinrichting van het Stadhuis en de invoering van flexwerken, is rekening gehouden met de aanschaf van nieuw kantoormeubilair. Door discussie over de locatie van het nieuwe busstation is vertraging opgelopen. Dat heeft als gevolg dat een aantal al versleten bureaustoelen (maximaal 300) (niet meer arbo-conform) nu toch vervangen moeten worden, en dat, om flexwerken enigszins te bevorderen, er een beperkt aantal in hoogte verstelbare bureaus (maximaal 50) aangeschaft moeten worden. Voor de aanschaf is een krediet nodig van € 88.000, en voor onderhoud een budget van € 2.000 per jaar (2018 t/m 2022). Deze kosten kunnen worden gedekt door een voordeel op de stelpost kapitaallasten.

Krediet restauratie raadzaal
De authentieke elementen van de Raadzaal dienen met spoed gerestaureerd te worden. Het Stadhuis is een rijksmonument waarbij de inrichting van de tweede verdieping een bijzondere karakter heeft. Gebouw en inrichting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden ('Gesamtkunstwerk'). De voorgestelde investering heeft ten doel het kunstwerk in de originele staat te herstellen en onherstelbare schade te voorkomen.
De restauratie van de Raadzaal is een veeleisend en complex project. Het gaat om unieke houtsoorten en andere materialen. Binnen het monumentale Stadhuis is de Raadzaal een kunstwerk op zich dat met respect behandeld dient te worden. Het gaat om een volledige restauratie, van top tot teen van de Raadzaal: plafond, verlichting, installaties, wandkleed en wanden, vloerbedekking en parket, meubels en tribunes. Het gaat om schoonmaak, vervanging en herstel, om vernieuwing en om het bestrijden van micro-organismen, het gaat kortom om een integrale restauratie zodanig, dat de Raadzaal weer in zijn oude luister wordt hersteld. Wellicht is er een mogelijkheid van co-financiering in de vorm van een rijkssubsidie monumentenzorg. Deze toekenning is onzeker zodat we nog geen inkomst ramen. Als de subsidie wordt toegekend, wordt de gemeentelijke bijdrage naar rato verminderd. Voorgesteld wordt om een krediet van € 780.000 beschikbaar te stellen voor de restauratie en de kapitaallasten van € 70.000 te dekken door het aframen van de stelpost kapitaallasten met hetzelfde bedrag.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.

Risico's:

Vennootschapsbelasting (Vpb)
Bij het opstellen van het financiële beeld is geen rekening gehouden met een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting (Vpb). Op de stelling dat naar verwachting geen Vpb-afdracht zal hoeven plaats te vinden voor de gemeente Leiden rust een onzekerheid. De feitelijke situatie en realisatiecijfers in enig jaar (in 2016 en latere jaren) zijn leidend voor de werkelijke bepaling van de hoogte van de vennootschapsbelastingplicht. Daarnaast hebben wij nog geen formele standpunten ontvangen van de Belastingdienst inzake de voorgelegde activiteiten. Ook over 2016 en 2017 verkeren we dus nog in onzekerheid op dit punt. Indien de Belastingdienst afwijkt van onze standpunten, zal dit met zich meebrengen dat de gemeente Leiden wel (geheel/dan wel gedeeltelijk) vennootschapsbelastingplichtig zal zijn. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij de raad daarover informeren.