Ga naar boven

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doel

Prestatie

5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde openbaar groen

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

5C2.2 Opvang zwerfdieren

5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C2.5 Aanleggen Singelpark

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder
Fase 2 van de Oostvlietpolder (Vogelhoff) is afgerond met een tekort. De mogelijkheid om het fietspad en de ecologische verbinding ook in de derde fase door te trekken naar de Europaweg wordt onderzocht. Binnen het programma Leidse Ommelanden wordt dit najaar de haalbaarheid verkend, waarna in 2018 de planvorming opgestart zou kunnen worden. Het inpassen van een viaduct en ecologische verbinding onder de Europaweg kan worden opgenomen in de reconstructie van de Europaweg of als vervolgproject binnen de Leidse Ommelanden.