Ga naar boven

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

5A1.3 Beheren openbare ruimte

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.5 Inzamelen bedrijfsafval

5A1.6 Beheren contracten buitenreclame

5A1.7 Handhaven gebruik openbare ruimte

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.3 Beheren openbare ruimte
Voor het onderdeel beheren openbare verlichting is de te maken inhaalslag op de in 2014 ontstane achterstand in het uitvoeren van vervangingswerkzaamheden (investering) uit het uitvoeringsplan 2014-2018 bijna gereed. In 2014 is er een aanvang gemaakt met het vervangen van armaturen, o.a. op basis van leeftijd, door LED armaturen. Deze worden wijk/ buurt gericht vervangen. Verwacht wordt deze vertraging in het eerste of tweede kwartaal van 2018 te hebben ingelopen.

De realisatie van de vervanging van de Bostelbrug vindt plaats in 2018.

Voor het groot onderhoud wegen loopt de planning van een aantal wijken door naar het jaar 2018. In 2018 zijn er minder onderhouds-werkzaamheden gepland,  waardoor verwacht mag worden dat in 2018 de onderhoudswerkzaamheden weer volgens planning lopen. Voor de projecten in het MIP Gasthuiswijk en Haagweg Zuid wordt de start van de uitvoering verwacht in 2018.

De realisatie van de vervanging van de damwand Haarlemmertrekvaart is verschoven naar 2019 vanwege samenloop met het herinrichtingsproject Trekvaartplein.