Ga naar boven

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

5

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Bouw en Openbare Ruimte

Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Er is veel verharding naar groen omgezet. Een aantal plekken is samen met omwonenden heringericht zodat deze waardevol worden voor bijen, vlinders en andere bestuivende insecten. Voor het wijkbeheer zijn 24 wijkschouwen uitgevoerd en 3 goed gewaardeerde bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn inmiddels ca. 500 beheerconvenanten met bewoners afgesloten, die voor 90% initiatieven in het groen betreft. Er is onderzoek uitgevoerd bij 35 probleemlocaties van afvaldump. Een maatwerkaanpak heeft geleid tot een vermindering van 26 probleemlocaties. 9 hardnekkige hotspots vragen om aanvullende maatregelen. 

Door Naturalis, Alterra en Fabric is gewerkt aan een regionale biodiversiteitsstudie. Alle solitaire bomen binnen het verbeterplan bomen zijn geïnventariseerd. Er wordt een wandelknooppuntennetwerk aangelegd. De planvorming van het Van der Werfpark en Korte Vlietzone is gestart. Er wordt een telsysteem bij 4 bruggen aangelegd, zodat we de drukte op het water kunnen gaan meten.

De Goed.-campagne ‘Tegel eruit, Plant erin!’ heeft veel aandacht getrokken en geleid tot meer groen en 25.000 minder stenen in de stad. De Goed.-campagne wordt nu ook overgenomen door Leiderdorp. De energietransitie is volop gaande in de stad. De wijkaanpak met energiescans, communicatiecampagne en wijkambassadeurs heeft er toe geleid dat veel mensen bezig zijn met verduurzaming van hun woning. De subsidieregeling hiervoor is naar verwachting dit jaar uitgeput. De Warmtevisie is vastgesteld voor inspraak, er ligt een Energieakkoord Holland Rijnland over grootschalige opwekking van duurzame energie, energiebesparing en warmtetransitie. Er zijn energiescans uitgevoerd voor het MKB. Voor 25 gemeentelijke panden is een energieplan opgeleverd. Voor duurzame mobiliteit wordt een pilot voor deelfietsen opgezet. Ruimtelijke ontwikkelingen worden klimaatbestendig ingericht (project INTERREG SPONGE 2020). De kennis van innovatief onderzoek naar biodiversiteit en klimaatverandering wordt o.a. toegepast in LBSP, het Stationsgebied en bij de verstedelijkingsdiscussie.