Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2017

Mee- en tegenvallers:

9.06 Multifunctionele accommodaties
Bij de Kadernota 2018 is € 850.000 beschikbaar gesteld voor het multifunctioneel maken van accommodaties. In veel wijken en buurten is behoefte aan het nog efficiënter inzetten van locaties voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten. Bestaande gebouwen zijn gedateerd en behoeven fysieke upgrading. Bij de kadernota is aangegeven dat de reserve 'sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen' als dekking kon worden gebruikt. Deze dekking is echter niet beschikbaar omdat uw raad met het aannemen van motie (RV 15.0040) heeft besloten om het resterende deel van de reserve 'sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen' te bestemmen voor uitvoering van Overkoepelend Jeugdbeleid. Er wordt nu aanvullend € 850.000 gedoteerd aan de reserve. De dekking voor deze dotatie komt deels uit onttrekkingen uit andere reserves. Er is nog € 173.164 beschikbaar in de reserve gemeentelijk deel GSB/OGGZ en een bedrag van € 49.011 in het vrije deel van de reserve zachte landing 3D's. Daarnaast wordt een bedrag van € 149.351 uit het voor Beschermd Wonen geoormerkte deel van de reserve zachte landing 3D's onttrokken. Dit is mogelijk doordat de regio-gemeenten (exclusief Leiden) € 500.000 uit de regionale middelen Beschermd Wonen ingezet hebben ter dekking van de kosten voor Gebouw C. Wanneer de regio exclusief Leiden € 500.000 (77%) onttrekt aan de regionale middelen, dan kan Leiden € 149.351 (23%) vrij spelen. Per saldo resteert een nadeel van € 478.792.

Budgetneutrale wijzigingen:

9.03 Beschermd wonen
De onderbesteding op Beschermd wonen zal in 2017 naar verwachting € 2,2 miljoen (7,4% van het rijksbudget)bedragen. Leiden is centrumgemeente voor Beschermd wonen. Afgesproken is dat eventuele tekorten gezamenlijk worden gedragen en onderbestedingen regionaal worden besteed. Het voordeel van € 2,2 miljoen wordt geoormerkt gestort in de reserve zachte landing 3D. De incidentele lasten bedragen € 0,65 miljoen. Het structurele voordeel bedraagt daarmee € 2,85 miljoen. Het structurele voordeel is € 0,6 miljoen hoger dan in 2016 en wordt veroorzaakt door een hogere rijksuitkering van € 0,6 miljoen.

9.01 Plankosten Groen in Zeeheldenbuurt
In het 'Besluit uitwerking uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt' (RV 15.0046) is een bedrag van € 1,85 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is € 1.110.000 voor de deelprojecten 'groen in de Zeeheldenbuurt'. De begeleidingscommissie van de wijkvisie heeft een aantal keren aangegeven dat het investeringsbedrag van € 1,85 miljoen in de wijk geïnvesteerd moet worden en dat daar zo weinig mogelijk ambtelijke uren uit betaald moeten worden. In de projectopdracht ‘Herinrichting Zeeheldenpark en vergroenen en toegankelijk maken Zeeheldenbuurt’ (college 30 juni 2015) is in lijn met de nota Plankosten een bedrag van € 92.000 planvoorbereidingskosten beschikbaar gesteld ter voorbereiding op een kaderbesluit waarna besloten zou worden of en hoe de plankosten in de definitiefase worden teruggestort in de reserve bedrijfsvoering plankosten (conform de plankostensystematiek). Teneinde het beschikbare krediet voor 'groen in de Zeeheldenbuurt' zo min mogelijk te besteden aan plankosten, stellen we voor het te doteren bedrag van € 92.000 aan de reserve bedrijfsvoering plankosten te dekken uit het budget 'stimulering wijkinitiatieven.

9.05 Vrouwenopvang
De onderbesteding van € 107.810 op Vrouwenopvang wordt geoormerkt toegevoegd aan de reserve zachte landing 3D's. De onderbesteding is ontstaan doordat al geanticipeerd wordt op de rijksbezuiniging vanaf 2018. De toekomstige rijksbezuinigingen op vrouwenopvang kunnen door een beroep te doen op de reserve vanaf 2018 zachter landen.

Budgetoverhevelingen:

9.02 Transformatiebudget en reserve zachte landing 3D's
In de begroting 2017 is voor projecten in het kader van de transformatie een bedrag van circa € 3,0 miljoen geraamd. Hier staat een onttrekking aan de reserve zachte landing 3 D's tegenover. Naar verwachting komt een beperkt deel van de voor de transformatie beschikbare middelen niet in 2017, maar pas in 2018 tot besteding (een bedrag van € 0,5 miljoen) zoals eerder aangekondigd in de kaderbrief 2018-2021. In de 2e helft van 2017 wordt de Raad geïnformeerd over hoe het resterende budget zal worden ingezet.

9.04 Stimuleren wijkinitiatieven
De onderbesteding van € 180.000 op het budget stimulering wijkinitiatieven, gedekt vanuit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken, wordt overgeheveld naar 2018.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.