Ga naar boven

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid
Er wordt hard gewerkt om de tijdelijke nachtopvang in Gebouw C bij Nieuwe Energie af te bouwen. Preventie door vroegsignalering en hulp bij schulden en voorkomen van huisuitzetting vergt veel inzet en een lange adem. Samenwerking met regiogemeenten krijgt steeds beter gestalte, maar vraagt ook nog tijd om te kunnen verbeteren.

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
Er is vertraging opgelopen in de realisatie van tijdelijke locaties voor bijzondere doelgroepen. We hebben
maatschappelijke opvang moeten realiseren in gebouw C en het is nog niet leeg. Hier kan de gemeente Leiden, de gemeente die de meeste dak- en thuislozen heeft, nog een slag in maken in de uitvoering wat betreft voorkomen van dakloosheid en versnelde uitstroom van Leidenaren uit de maatschappelijke opvang samen met de Binnenvest.

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen
De Inspectie Jeugdzorg/Inspectie voor de Gezondheidszorg beoordeelde in februari 2017 de prestaties van Veilig Thuis als onvoldoende. Om de uitvoering op orde te krijgen is hierop een externe projectleider aangesteld en zijn een plan van aanpak en een aangepaste begroting opgesteld . Inmiddels hebben diverse maatregelen tot verbeteringen geleid en is er vertrouwen in een toekomstbestendige organisatie.