Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2017

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Krediet openbare ruimte Kikkerpolder
In de openbare ruimte van de gymzalen Oegstgeesterweg zijn extra werkzaamheden uitgevoerd die niet voorzien waren. Er is nieuwe verlichting aangelegd inclusief de bekabeling. De riolering was complexer dan voorzien en de aanleg vertraagde. Als gevolg hiervan nemen de kosten ook toe. Daarnaast is ook de ontsluiting van de sportvelden gedeeltelijk aangepast en aangelegd vanuit dit project. De verwachte overschrijding op het krediet Bouw en aanleg openbare ruimte van de gymzalen aan de Oegstgeesterweg bedraagt € 38.000. Op het krediet voor de installaties gymzalen Oegstgeesterweg is een voordeel van € 17.390. De afschrijvingstermijn van het krediet voor de installaties is 15 jaar. De afschrijvingstermijn op de bouw van gymzalen is 40 jaar. Door het krediet installaties gymzalen Oegstgeesterweg te verlagen met € 17.390 vallen in Programma 7 € 1.333 kapitaallasten vrij die als dekking worden ingezet voor de kredietverhoging van € 38.000 (met bijbehorende kapitaallasten van € 1.330).

Aanpassing sportzalen t.b.v. rolstoelbasketbal
De sportzaal Houtkwartier is ontstaan als vervanging en uitbreiding van sportzalen voor het gebruik door onderwijs. Het project is gestart vanuit onderwijshuisvesting en ook de totale financiering komt vanuit budgetten voor onderwijshuisvesting. Het is echter gebruikelijk (en voor de exploitatie noodzakelijk) om deze onderwijsaccommodaties in avonden en weekeinden te verhuren aan sportverenigingen. De genormeerde investeringsbedragen houden echter geen rekening met extra voorzieningen voor de huurder BS Leiden die intensief gebruik maakt van deze zalen. Al vroeg in het project was duidelijk dat BS Leiden de belangrijkste (of zelfs enige) avond- en weekendgebruiker van de sportzaal zou worden. Er is door BS Leiden wel een lijst aangeleverd met aandachtspunten voor het gebruik van de zalen voor wedstrijdbasketbal, maar er is geen programma van eisen gebruikt voor de toegankelijkheid van wedstrijdbasketballers die in wedstrijdrolstoelen de sport bedrijven omdat het bouwbudget vanuit Onderwijshuisvesting hiervoor geen grondslag heeft. Het complex is door de architect ontworpen op basis van de gebruikelijke eisen aan een sportaccommodatie voor onderwijsdoeleinden, wat overigens betekent dat het gebouw rolstoeltoegankelijk is.
Echter wedstrijdrolstoelen zijn aanmerkelijk breder en daartoe is het gebouw qua veiligheid (ontruiming, branddeuren) en toegankelijkheid (o.a. de lift, gangdeuren) niet geschikt. Bij calamiteiten is de veiligheid in het geding. Er is een aanvullende inventarisatie gemaakt in samenwerking met BS Leiden, waaruit blijkt dat de aanvullende kosten voor de gebruikers met wedstrijdrolstoelen € 100.000 bedraagt (excl. BTW en incl. 10% interne kosten van de projectgroep). Overigens heeft BS Leiden zelf een en ander geïnvesteerd in de kantine bij het gymzalen complex.
Binnen het krediet van de bouw van de Sportzalen is € 30.000 beschikbaar voor de uitvoering van de aanpassingen. Voorgesteld wordt om de extra voorzieningen voor wedstrijdrolstoel gebruikers van BS Leiden alsnog aan te brengen en de kosten hiervoor ten laste te brengen van het restant budget van de sporthal Houtkwartier. Aanvullend wordt voorgesteld om vanuit het krediet Openbare parkeervoorzieningen € 70.000 over te zetten naar het krediet voor de bouw van de sporthal.

Krediet spelen openbare ruimte­
Binnen het domein spelen zijn er twee varianten speellocaties, deze zijn onder te verdelen in speelplaatsen in de openbare ruimte en speeltuinen. Speelplaatsen in openbare ruimte betreft programma 5 (05C103 Beheren openbaar groen) en speeltuinen programma 7 (07A102 Waarborgen kwaliteit openbare speelruimte). Middels deze budgetneutrale mutatie worden kredieten en kapitaallasten toegewezen aan de juiste programma's. Binnen het domein spelen zijn er twee varianten speellocaties, deze zijn onder te verdelen in speelplaatsen in de openbare ruimte en speeltuinen. Speelplaatsen in openbare ruimte betreft programma 5 (05C103 Beheren openbaar groen) en speeltuinen programma 7 (07A102 Waarborgen kwaliteit openbare speelruimte). Middels deze budgetneutrale mutatie worden kredieten en kapitaallasten toegewezen aan de juiste programma's.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.

Risico's:

Jeugd
In augustus 2017 is door de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap (TWO) Jeugdhulp een geactualiseerde Programmabegroting Jeugdhulp 2017 opgesteld. Vervolgens is voor het bepalen van de te verwachten realisatie een actuele prognose gemaakt. Deze prognose 2017 toont aan dat bij ongewijzigde uitvoering het totale beschikbaar gestelde regionale jeugdhulpbudget voor 2017 wordt overschreden. Belangrijke oorzaken hiervan zijn o.a. toename van cliënten en de nieuwe afbakening met de Wet Langdurige Zorg, waarvoor onvoldoende compensatie wordt gegeven. Het landelijk beeld laat zien dat veel jeugdregio's met vegelijkbare problemen kampen.

De prognose betekent voor Leiden een nadeel van circa € 0,6 miljoen. Nagegaan wordt welke beheersingsmaatregelen nog mogelijk zijn om het tekort in het lopende jaar te beperken. Gedacht kan worden aan enerzijds de inzet van het voor 2017 resterende deel van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp en anderzijds aan voorstellen om scherper te gaan sturen op toegang bij enkele aanbieders. Afhankelijk van de hierboven genoemde keuzes kan het nadeel lager uitvallen.

De verwachting is dat de tekorten in 2017 voor een belangrijk deel structureel zullen doorwerken naar latere jaren. Daarnaast geeft de meicirculaire 2017 een afname van de integratie uitkering voor de 11 gemeenten te zien van € 3,4 miljoen voor 2018 en 2019 en van € 2,9 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Deze prognose 2017 en de effecten van de meicirculaire zullen worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting Jeugdhulp van de TWO 2018.