Ga naar boven

Jeugd en onderwijs

Programmanummer

7

Commissie

Onderwijs en samenleving

Portefeuille(s)

Jeugd, Welzijn & Zorg
Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:
In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De uitvoering van de doelen en prestaties van het programma Jeugd en Onderwijs verloopt volgens de verwachting. Voor het kunnen ontwikkelen van talenten van kinderen en jongeren die het thuis niet breed hebben is een besluit genomen over armoedebestrijding (RB 17.0349). Het Rijk stelt met ingang van 2017 structureel geld beschikbaar voor het tegengaan van armoede onder kinderen. De middelen worden ingezet voor het instellen van een Raad voor kinderen en een passend pakket van regelingen en voorzieningen.

Leiden moet voor jeugdigen een fijne stad zijn om te wonen, een stad waar ze kansen krijgen en waar ze ook hun steentje kunnen bijdragen. Het is een stad waar er buiten ruimte is voor ontmoeting, spelen en sporten. Door onderwijs en werk, passend bij talenten, kunnen jongeren hun capaciteiten benutten, wordt hen eigenwaarde gegeven en leren ze op eigen benen te staan. Waar nodig is er voor jeugdigen en hun ouders ondersteuning. Om jeugdigen te betrekken bij de ontwikkeling van beleid is de overkoepelende Visie jeugdbeleid en participatie vastgesteld (RB 17.0170).