Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2017

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

3.01 Bijdrage ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds wordt gevoed uit een opslag van 5,3% op de OZB niet-woningen. Bij de oprichting van het Ondernemersfonds in 2005 is, met het oog op mogelijke terugvorderingen, ervoor gekozen om 95% van de bijdrage in het lopende belastingjaar over te maken en een eventuele nabetaling of terugvordering te verrekenen met de overige 5% die 3 jaar later werd overgemaakt. In de praktijk is gebleken dat er geen sprake is geweest van terugvorderingen. Bovendien heeft het Ondernemersfonds een bufferkapitaal opgebouwd. Daarom is met het Ondernemersfonds afgesproken om met ingang van belastingjaar 2017 de geprognosticeerde bijdrage aan het Ondernemersfonds voor 100% uit te keren. Dit heeft tot gevolg dat voor de periode 2017 t/m 2021 een hoger bedrag gereserveerd zal moeten worden voor het Ondernemersfonds, namelijk de 100% van het lopende belastingjaar en de 5% nabetaling van 3 belastingjaren geleden. Het bedrag dat op dit moment is opgenomen in de begroting is gebaseerd op 95% van de prognose voor 2017 + de nabetaling van 2014 (circa 5% van de prognose voor 2014). Deze verhoging van € 174.000 wordt gedekt door hogere OZB-opbrengsten.

3.02 Krediet Leeuwenhoekpark

De oplevering van het Van Leeuwenhoekpark is vertraagd door verschillende problemen tijdens de uitvoering. Deze vertragingen bestonden onder andere uit: het onverwacht vinden van skeletten, het niet kunnen plaatsvinden van de beoogde grondafvoer naar Nieuweroord door problemen bij project Nieuweroord, het onverwacht vinden van 2 10KV hoogspanningskabels van het LUMC en vele werkzaamheden die niet volgens het bestek waren uitgevoerd. Vervolgens is er discussie met de aannemer ontstaan over zowel de werkzaamheden als de financiële afhandeling hiervan. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond maar de financiële discussie loopt nog. Minnelijk overleg heeft tot nu toe niets opgeleverd waardoor dit nu bij de arbitrage komt en mogelijk zelfs voor de rechter. Aangezien het op dit moment nog te onzeker is voor welk bedrag de gemeente aan de lat komt te staan, wordt nu uitgegaan van een overschrijding van € 100.000. Hierin wordt ook rekening gehouden met aanvullende plankosten ivm de juridische procedure. Afhankelijk van de uitkomst van de arbitrage bestaat het risico dat dit tekort hoger wordt. In de bestaande dekkingsbronnen voor dit project is geen ruimte meer voor de inzet van extra middelen om dit tekort te dekken. Vandaar dat wordt voorgesteld om het krediet Leeuwenhoekpark te verhogen met € 100.000 waarbij de jaarlijke kapitaallasten van € 5.000 ten laste worden gebracht van de stelpost kapitaallasten en dit wordt meegenomen bij de actualisatie van het nieuwe meerjarenbeeld 2019-2022.

Budgetoverhevelingen:

Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.