Ga naar boven

Beleidsterrein 3B Facilteren en stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

3B2  Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen.

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 

Deze prestatie bestaat uit acht verschillende onderdelen. De gehele prestaties staat op oranje omdat 2 onderdelen een oranje stoplicht krijgen. Hieronder de toelichting:

Regeldruk/dienstverlening ondernemers

De Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK) wordt dit najaar ingezonden. In 2018 zal opnieuw een Peiling Ondernemersklimaat (POK) worden uitgezet onder de lokale ondernemers. Deze onderzoeken kunnen het ondernemersklimaat meten en vergelijken met de andere steden die ook meedoen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt bekeken welke acties nodig zijn om de dienstverlening, het vestigingsklimaat, digitaal bedrijvenloket, vergunningen en economisch profiel te verbeteren.

Ten aanzien van de motie ‘Leidse proef met regelvrije zones’ loopt nu een onderzoek naar de mogelijkheden voor een regelluwe zone. In het najaar van 2017 zijn de uitkomsten van dit onderzoek bekend en zal een voorstel gedaan worden in welk gebied een proef het meest tot zijn recht kan komen.

Bio Based Economy en Space
De organisatieontwikkelingen bij het Holland Space Cluster duren langer dan verwacht. Holland Rijnland is bezig met een position paper. Vanwege andere prioriteiten is hier recent mee gestart.

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken
Deze prestatie bestaat uit vier verschillende onderdelen. Hiervan krijgt het onderdeel Innovation Quarter een oranje stoplicht. Alle andere onderdelen staan op groen. De gehele prestatie komt hiermee op een oranje stoplicht.

Innovation Quarter
De uitbreiding van het Participatiefonds en deelneming aan UNIIQ BV is verschoven van 2016 naar 2017. Oorzaak hiervan is de te treffen risicovoorzieningen. Via de Kaderbrief 2018-2021 is de benodigde financiering gevonden. Besluitvorming volgt in het najaar 2017.