Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen

8.01

Krediet vervanging riolering sportaccomodaties

L

-8

-8

-8

-8

S

Paul Dirkse

8.01

Krediet vervanging riolering sportaccomodaties

L

8

8

8

8

S

Marleen Damen

Resultaat programma 8

0

0

0

0

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 8

0

0

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

0

0

0

0