Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2017

Mee- en tegenvallers:

1.02 Hogere opbrengsten leges burgerzaken
In 2017 is er een incidentele piek bij de paspoorten en ID-kaarten te zien. Dit levert extra opbrengsten op (€ 720.000) en extra rijksafdrachten (€ 420.000). De hogere afgifte wordt veroorzaakt doordat in 2012 de kindbijschrijvingen zijn afgeschaft en kinderen zelf een paspoort of ID-kaart moesten aanvragen. Deze documenten hadden een geldigheidsduur van 5 jaar en worden in 2017 verlengd. Door de hogere afgifte van de reisdocumenten is er echter ook incidenteel extra inhuur geweest (€ 100.000). Per saldo resteert een voordeel van € 190.000.

Budgetneutrale wijzigingen:
Niet van toepassing.

Budgetoverhevelingen:

1.01 Bouw- en clientendossiers
Het budget is bedoeld voor de digitalisering cliëntendossiers en digitalisering bouwdossiers. Dit budget (totaal € 750.000) is in 2012 door de raad beschikbaar gesteld. Als gevolg van het doorstarten van het project digitalisering bouwdossiers resteert voor 2017 nog € 290.000. Dit wordt in 2018 en 2019 uitgegeven. Voor wat betreft de digitalisering van cliënten dossiers en bijkomende werkzaamheden schuiven deze kosten ook een jaar op. Daarom is overheveling van € 85.000 naar 2018 noodzakelijk.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.