Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

1.02

Hogere opbrengsten leges burgerzaken

L

530

I

Marleen Damen

1.02

Hogere opbrengsten leges burgerzaken

B

-720

I

Marleen Damen

Budgetneutrale wijzigingen

Resultaat programma 1

-190

0

0

0

Budgetoverhevelingen

1.01

Bouw en Clientendossiers

L

-375

375

I

Marleen Damen

Totaal budgetoverhevelingen programma 1

-375

375

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

-565

375

0

0