Ga naar boven

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Doel

Prestatie

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening (o.a. identiteitskaarten, vergunningen, informatie etc.)

1B1.2 Zorgen voor professionele en klantvriendelijke dienstverlening

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT etc.)

1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden

1B2.1 Doorontwikkelen van het KCC

1B2.2 Invoeren van zaakgewijs werken

1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening

1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven
De digitalisering van het bouwarchief heeft vertraging opgelopen. De beoogde einddatum van begin 2018 wordt niet gehaald. In 2016 bleek dat het project complexer was dan vooraf ingeschat en bleek dat de vooraf geformuleerde kwaliteitseisen niet afdoende waren. Er is toen onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de noodzakelijke randvoorwaarden voor een doorstart van het project. Daaruit volgde dat er veel wijzigingen nodig waren ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtformulering en aanbesteding. Dit heeft de betrokken partijen doen besluiten het project te beëindigen en voortijdig uit elkaar te gaan. Bij brief van 14 maart 2017 zijn de leden van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid hierover geïnformeerd. Ook is hierover gerapporteerd in de 1e bestuursrapportage. Inmiddels heeft een doorstart van het project plaats gevonden en volgt in 2017/begin 2018 nog een aanbesteding. De beoogde periode voor afronding van het project is in 2020. De lopende activiteiten voor digitalisering van het cliëntenarchief zijn volgens plan afgerond.