Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2017

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

4.03 Krediet Maresingel-Rijnsburgersingel
In de eerste bestuursrapportage van 2017 is uw raad voorgesteld het krediet met € 1.858.000 op te hogen tot een totaal van € 3.982.446. Het tekort van € 28.000 op de kapitaallasten voor deze verhoging is gedekt door afschrijvingstermijn van 25 jaar naar 40 jaar, conform financiële verordening, aan te passen. Door de verlenging van de afschrijvingstermijn van 25 naar 40 jaar toe te passen is € 37.000 voordeel op de kapitaallasten ontstaan. Per abuis was de voorgestelde ophoging € 266.550 te laag om tot het noodzakelijke krediet van € 3.982.446 te komen. Voorgesteld wordt om het verschil van € 266.550 nu beschikbaar te stellen en de kapitaallast van € 9.000 ten laste van de stelpost kapitaallasten te brengen.

4.07 Correctie bijdrage reserve parkeren en bereikbaarheidsprojecten
Voor de realisatie van de Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout is krediet toegevoegd aan het uitvoeringskrediet. Voorgesteld wordt om conform raadsvoorstel 16.0040:

  • de bijdrage van € 443.000 voor de verkeersmaatregelen HOV tracédeel Jan van Hout te onttrekken aan de reserve parkeren en te storten in de reserve afschrijvingen investeringen;
  • de bijdrage van € 199.366 voor de verkeersmaatregelen HOV tracédeel Jan van Hout te onttrekken aan de reserve bereikbaarheidsprojecten en te storten in de reserve afschrijvingen investeringen;
  • de afschrijvingslasten van € 16.059 te onttrekken aan de reserve afschrijvingen investeringen;
  • de rentelasten van € 6.424 behorend in mindering te brengen op de prestatie geldleningen.

4.08 Krediet voorbereiding fietsenstalling Leiden CS
Bij de Eerste bestuursrapportage 2015 is € 250.000 beschikbaar gesteld t.b.v. voorbereidingskrediet voor het uitwerken van de businesscase "fietsparkeren Leiden CS". Dit krediet is inmiddels besteed. Het uitwerkingstraject loopt nog steeds zoals hieronder wordt aangegeven. Hierdoor is ingeschat dat aanvullend € 150.000 aan plankostenkrediet nodig is. Deze kosten zijn niet activeerbaar en kunnen worden gedekt via een onttrekking uit de reserve fietsenstalling stationsgebied. Hieruit wordt nu € 150.000 onttrokken voor aanvullende plankosten voor de komende jaren. De businesscase fietsparkeren gaat ervan uit dat tot 2030 12.000 fietsparkeerplaatsen bijgemaakt zullen moeten worden. Hiervoor is begin 2017 gestart in het Rijnsburgerblok (Lorentz) met een fietsparkeerkelder waar 3.800 m2 b.v.o. gerealiseerd gaat worden.
De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het nemen van tijdelijke fietsparkeer oplossingen in het stationsgebied, schoonmaakacties en is gewerkt aan de uitwerking van de businesscase fietsparkeren. Zowel in het collegeakkoord als in het stedenbouwkundig plan is de kwantitatieve als ook kwalitatieve uitbreiding van het aantal fietsenstallingen bij Leiden Centraal opgenomen. Hierop hebben NS, ProRail en de gemeente in 2015 gezamenlijk een gedragen integrale businesscase afgerond, waarbij een akkoord is bereikt over de inhoud maar nog niet over de kostenverdeling. Vervolgens is in 2016 door dezelfde drie partijen samen met Movares een planstudie opgeleverd. Hierin is gekeken waar de volgende grote opgave (na oplevering van Lorentz) gerealiseerd kan worden om ook in de toekomst (2030) te kunnen voldoen aan de vraag naar fietsparkeerplaatsen. Over het verdelen van de integrale kosten zijn nog geen sluitende afspraken gemaakt. De gemeente heeft als standpunt deze kosten evenredig te verdelen over de drie partijen. Op het moment dat meer bekend is over de medefinanciering vanuit ProRail en NS en de resultaten van de marktconsultatie bekend zijn, zal de business case definitief afgerond worden en ter besluitvorming worden voorgelegd. Om een en ander ambtelijk te begeleiden zijn aanvullend plankosten nodig.

4.10 Invoering kenteken parkeren (digitaliseren)
Als gevolg van het invoeren van kenteken parkeren worden op termijn besparingen gerealiseerd. Hierbij valt onder meer te denken aan minder personele inzet in het geautomatiseerd handhaven op straat (in tegenstelling tot het huidige visuele handhaven). Dit wordt gerealiseerd door een afname van de flexibele inhuur en heeft geen impact op de vaste formatie. Daarnaast zijn er besparingen op kosten binnen de afdeling Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid (kosten met betrekking tot verwerking en controle vergunning gegevens, uitgifte kraskaarten, etc). De besparing bedraagt vanaf 2020 en verder € 793.924. Echter, bij de collegevorming in 2014 is voor het invoeren van kenteken parkeren een taakstelling opgenomen van structureel € 404.800. Na invulling van deze taakstelling is de besparing vanaf 2020 en verder € 389.124. De werkelijke besparing is dus € 389.124 hoger dan de opgelegde taakstelling van € 404.800. Door het invoeren van kenteken parkeren kan bij een drietal teams van de afdeling Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid een besparing worden gerealiseerd op de formatie die zich enkel en alleen bezig houdt met parkeren. Voor het team Handhaving Openbare Ruimte en Veiligheid betreft het een vermindering van het aantal handhavers. Voor het team Vergunningen Openbare Ruimte neemt het aantal fte’s af die de parkeervergunningen verlenen. En bij het team Ondersteuning Publiekszaken is er een besparing bij de functies financieel medewerker en financieel kwaliteits-medewerker. Met deze besparingen kan tevens de bij deze teams opgelegde taakstelling digitalisering dienstverlening en personeel deels (vanaf 2019 en verder) worden ingevuld. Betreffende taakstellingen zijn gekoppeld aan het invoeren van kenteken parkeren en maken onderdeel uit van het proces digitaliseren dienstverlening en de parkeerketen. De te verwachten hogere parkeerinkomsten en opgelegde boetes (naheffingen) zullen bij realisatie ten gunste van de reserve parkeren worden gebracht (conform gesloten systeem). Na invulling van beide taakstellingen is het financiële effect van invoering kenteken parkeren vanaf 2020 per saldo een structurele dotatie van € 226.848 aan de reserve parkeren. Voor 2017 is het financiële effect € 402.864 negatief (gedekt door een onttrekking aan de reserve parkeren). Dit nadeel wordt met name veroorzaakt doordat de totaal verwachte besparing op personeel in 2017 lager is dan de eerst volgende jaren aangezien het aantal fte's stapsgewijs wordt afgebouwd. Ook voor 2018 geldt dat door een lagere besparing op het personeel het financiële effect gering is, namelijk € 15.603 positief. Door het negatieve financiële effect in 2017 en het geringe positieve financiële effect in 2018 is er voor deze jaren geen financiële ruimte om de taakstelling digitalisering dienstverlening en personeel in te vullen.

4.12 Openbare ruimte projecten binnenstad
Bij raadsvoorstel 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden Gebiedsgerichte aanpak is een krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van VO-ontwerpen van diverse straten in de binnenstad. De dekking van dit krediet is de reserve Bereikbaarheidsprojecten. Als gevolg van de wijziging BBV mogen bijdragen uit reserves aan investeringen in de openbare ruimte niet meer meer als bijdrage op het krediet worden geboekt. De bijdrage wordt gestort in de reserve afschrijvingen investeringen en na ingebruikname van het project wordt de afschrijving jaarlijks onttrokken aan deze reserve ter dekking van de afschrijvingslasten. Voor dit project is de BBV-wijziging nog niet eerder doorgevoerd. Met dit besluit wordt de resterende bijdrage uit de reserve bereikbaarheidprojecten in het krediet afgeboekt. Het krediet wordt geactiveerd en afgeschreven in 40 jaar. De resterende bijdrage vanuit de reserve bereikbaarheidsprojecten van in totaal € 681.000 wordt gedoteerd aan de reserve afschrijvingen investeringen.

Krediet fietsparkeren Lammenschans Station
In het Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren is de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken bij het station Lammenschans opgenomen. Hier is nu een groot tekort aan, het doel is 1600 fietsparkeerplekken conform prognose van Prorail. Dit wordt gerealiseerd samen met Prorail en de provincie Zuid-Holland. Voorgesteld wordt het krediet 'fietparkeren Lammenschans station' op te hogen met € 305.000. In het meerjareninvesteringsplan 2017 is hiervoor, in de jaarschijf 2017 voor fietsparkeren rond station en haltes een investering opgenomen waarbij de kapitaallasten van € 15.000 in de meerjarenbegroting zijn gedekt op de prestatie 4A1.2 Fietsparkeren. Daarnaast worden de kapitaallasten van het reeds beschikbaar gestelde krediet '7101169 fietsparkeren Lammenschans station' van € 105.000 ook bij prestatie 4A1.2 Fietsparkeren op te nemen en af te ramen bij prestatie 4A1.3 verbeteren fietsroutes.

Verkeersmaatregelen Churchilllaan
Bij een vijftal kruispunten op de Churchilllaan worden de verkeersregelinstallaties vervangen. Tevens worden bij deze kruispunten maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren en knelpunten in de verkeersafwikkeling op te lossen. Het benodigde krediet is in het meerjareninvesteringsplan 2017 opgenomen in de jaarschijf 2020. Voorgesteld wordt het krediet van € 508.000 nu beschikbaar te stellen voor herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan. In het meerjareninvesteringsplan is hiermee rekening gehouden in Programma 4C1.6 verbeteren knelpunten wegennet. De kapitaallasten van € 18.000 zijn vanaf 2021 gedekt in de begroting. Bij de eerstvolgende actualisatie van de kapitaallasten van het meerjareninvesteringsplan worden de kapitaallasten in de jaren aangepast.

Krediet verkeersmaatregelen fiets Houtkwartier
Bij een aantal straten in het Houtkwartier wordt groot onderhoud uitgevoerd. Tevens worden verkeersmaatregelen genomen voor verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming en verbetering van de routering voor de fietser. Voorgesteld wordt een krediet voor verkeersmaatregelen fiets Houtkwartier beschikbaar te stellen van € 50.000 om het definitieve ontwerp Houtkwartier uit te werken. In het meerjareninvesteringsplan is hiervoor een krediet opgenomen in de jaarschijf 2017 onder de prestatie verbeteren fietsroutes (fietscorridor Noordwijk 2017-2018). De kapitaallasten van € 1.750 zijn in de meerjarenbegroting gedekt op de prestatie beheren openbare ruimte.

Krediet asverlegging Kanaalweg
Voor verbetering van de verkeersveiligheid bij de Julius Caesarbrug en de Kanaalweg voor met name fietsers worden aanpassingen aan de oversteek uitgevoerd. Wijzigingen aan het fietspad en grotere opstelvakken voor fietsers op gelijk niveau met de rijbaan zorgen voor een veiligere situatie. Voorgesteld wordt om een krediet van € 260.000 beschikbaar te stellen. In het meerjareninvesteringsplan is hiervoor in 2018 een krediet opgenomen. De jaarlijkse kapitaallasten van € 9.100 zijn in de meerjarenbegroting gedekt op de prestatie verbeteren fietsroutes.

Krediet herinrichting Boshuizerkade
De Boshuizerkade is een 30 km weg maar nu niet conform een 30 km weg ingericht. De weg wordt in zijn geheel heringericht volgens de principes Duurzaam Veilig met duidelijke poortconstructies, 30 km/h zone en benadrukking van gelijkwaardigheid bij de kruispunten. Voorgesteld wordt om het al beschikbaar gestelde krediet 'Churchilllaann ihkv Boshuizerkade 30km/uur' op te hogen met € 1.015.056. Betreffend krediet is in het meerjareninvesteringsplan opgenomen in de jaarschijf 2019. De kapitaallasten van € 35.500 zijn in de meerjarenbegroting, vanaf 2020 begroot. Bij de eerstvolgende actualisatie van de kapitaallasten van het meerjareninvesteringsplan worden de kapitaallasten in de jaren aangepast.

Krediet verkeersmaatregelen Spoorweghavenpad
Voor de verbetering van de fietsverbinding tussen Leiden en Zoetermeer, een onderdeel uit het uitvoeringsprogramma fietsroutes, wordt met de voorbereiding en uitvoering gestart. Aangepakt wordt de ontbrekende schakel tussen de Haagweg en de Jan Wolkersstraat en de knelpunten op de rotonde Rooseveltstraat-Vijf Meilaan. Voorgesteld wordt om een krediet van € 718.000 beschikbaar te stellen voor verkeersmaatregelen Spoorweghavenpad en deze te dekken met een subsidiebijdrage van de Provincie Zuid Holland van € 200.000. Het restant van € 518.000 kan worden geactiveerd. In het meerjareninvesteringsplan is met deze investering, in de jaarschijf 2017 (fietscorridor Zoetermeer), rekening gehouden. De kapitaallasten van € 18.100 zijn in de meerjarenbegroting gedekt op de prestatie 4A1.3 verbeteren fietsroutes.

Krediet verkeerskundige knelpunten LBSP
Op dringend verzoek van de Ondernemingsvereniging Bio Science Park (OVBSP), het LUMC en de Hogeschool Leiden zullen voor twee verkeerskundige knelpunten op het LBSP verkeersmaatregelen worden getroffen, vooruitlopend op de definitieve nieuwe inrichting conform het in februari vastgestelde masterplan Gorlaeus. Het betreft de kruispunten Sylviusweg/Einsteinweg/Zernikedreef en Zernikedreef/Darwinweg/Sandifortdreef. Met deze fysieke ingrepen heeft de gemeente tot doel zowel de verkeersveiligheid als ook de doorstroming te verbeteren. Daarnaast zullen er ook na realisatie in de winterperiodes geen verkeersregelaars meer nodig zijn. Een deel van de dekking voor deze kosten kan gevonden binnen het huidige krediet Einsteinweg aangezien één van beide knelpunten op de Einsteinweg ligt en het tweede knelpunt in het verlengde van deze centrale infrastructuur ligt. Bovendien worden deze maatregelen uit dezelfde middelen in het meerjareninvesteringsplan gefinancieerd. De aanvullende dekking van € 179.000 komt uit de beschikbare middelen in het meerjareninvesteringsplan voor uitvoering van het masterplan. Voorgesteld wordt het krediet Einsteinweg te verhogen met € 179.000 voor het oplossen van twee verkeerskundige knelpunten. De bijbehorende kapitaallasten van € 6.625 zijn in de meerjarenbegroting gedekt op de prestatie 4C1.04 Ontsluiting BioSciencePark.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:

Krediet 7100698 parkeermiddelen 2017
Alle parkeerautomaten zijn de afgelopen periode vervangen in verband met het digitaliseren van parkeren en daarnaast is het parkeergebied uitgebreid. Het krediet voor vervanging van parkeermiddelen 2017 is derhalve niet nodig. Er is geen sprake van vrijval van kapitaallasten omdat dit al in de meerjarenbegroting 2018 is verwerkt.