Ga naar boven

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Opstellen leefomgevingsbeleid

4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen op wijkniveau

4E1.3 Bebording en bewegwijzering

4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid
Het onderzoek naar een stedelijk distributie systeem zal niet plaatsvinden in 2017. De druk op de beleidscapaciteit binnen het team Ontwerp en Mobiliteit beleid is hoog, waardoor geprioriteerd dient te worden in het uitvoeren van gewenste onderzoeken. Er wordt evenwel meegewerkt aan particuliere initiatieven op het vlak van stedelijke distributie. Zo heeft Picnic (bezorgdienst met elektrische autootjes) zich gemeld bij de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente zelf Bubble Post (ecologische stadsdistributie) benaderd om een rol in onze gemeente te vervullen. Voor het mobiliteitsbeleid is de volgende planning opgesteld, rekeninghoudend met de planningen waar de onderzoeken input voor zijn, zoals de OV concessie en vaststelling milieuzone in 2019:

  • 2017 opstellen regionale OV visie;
  • 2018 onderzoek uitbreiding milieuzone;
  • 2019 onderzoek stedelijk distributiesysteem.