Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2017

Mee- en tegenvallers:


AD.02 Niet realiseren taakstelling Digitalisering dienstverlening
Bij de Eerste Bestuursrapportage is de taakstelling digitalisering dienstverlening van € 373.376 al met € 200.000 naar beneden toe bijgesteld tot € 173.376. Nu blijkt dat ook dit restant niet kan worden gerealiseerd omdat de invoering van de digitale berichtenbox is vertraagd. Met het gebruik van de digitale berichtenbox zou een groot deel van het berichtenverkeer met de burgers digitaal kunnen verlopen. Het is de verwachting dat met die invoering (een deel van de) taakstelling ingevuld kan worden, bijvoorbeeld door een besparing op portikosten. Door allerlei technische en in mindere mate organisatorische obstakels zal het dit jaar niet lukken om de berichtenbox nog operationeel te krijgen.

AD.06 Renteresultaat
De jaareinde prognose voor treasury levert een voordeel op van € 313.466. Dit voordeel bestaat uit de volgende componenten:
a. een rentevoordeel van € 150.000 op de langlopende geldleningen;
b. een rentevoordeel van € 150.000 op kortlopende leningen en rekening courant;
c. een voordeel van € 40.000 door negatieve rente op kortlopende leningen;
d. een vergoeding voor het verstrekken van een garantie aan de bank voor de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren;
e. een voordeel van € 13.466 door actualisatie van rentestortingen op een drietal reserves;
f. een rentenadeel van € 90.000 op Lokaal Volkshuisvestingsbeleid dat naar voren kwam bij het doorvoeren van de renteherziening als gevolg van de BBV wijziging in 2017.

AD.09 Minder onderuitputting kapitaallasten
Vanwege het doorschuiven van nieuwe investeringen, vertragingen bij investeringen in uitvoering en het aanpassen van gewijzigde afschrijvingstermijnen is bij de Eerste Bestuursrapportage 2017 een incidenteel voordeel op kapitaallasten van afgerond € 2,3 miljoen opgenomen. Uit de herijking van de realisatie op kapitaallasten over 2017 komt nu een voordeel van € 2,1 miljoen (het voordeel in de Eerste Bestuursrapportage was dus € 206.234 te hoog ingeschat).

AD.10 Algemene uitkering gemeentefonds

De meicirculiare 2017 levert een hogere groei op van de algemene uitkering van € 740.000. In de kaderbrief 2018 hebben wij u hierover al geinformeerd. Verder is in juli 2017 een nabetaling over 2016 ontvangen voor de hogere instroom van statushouders. De kosten hiervan zijn reeds verwerkt in de jaarrekening 2016. De hogere vergoeding komt ten gunste van het resultaat 2017. Het gaat om een bedrag van € 516.000.

Programma

Resultaat 2017

Onderuitputting kapitaallasten

-5.703.374

Algemene Dekkingsmiddelen stelpost kapitaallasten

723.115

Algemene Dekkingsmiddelen voordeel Eerste Bestuursrapportage

2.264.053

Per saldo lagere kapitaallasten dan begroot

-2.714.206

Kostenplaatsen bedrijfsvoering

-812.201

Stelpost bedrijfsvoering

812.201

Mutatie in reserve Parkeren

2.235.959

Mutatie in reserve Afschrijvingen investeringen

784.480

Mutatie in reserve Grondexploitaties

-99.999

Per saldo nadelig resultaat onderuitputting kapitaallasten 2017

206.234

Budgetneutrale wijzigingen:

AD.01 Krediet plankosten definitiefase
In de nota Plankosten is besloten dat na kaderbesluit de reeds gemaakte ambtelijke kosten terugvloeien in de reserve, dit is inmiddels gebeurd voor diverse projecten.Om het revolverende karakter van plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze twee stortingen te onttrekken aan de reserve en het bedrag ad € 225.540 weer beschikbaar te laten stellen binnen het krediet Plankosten definitiefase zodat dit bedrag weer opnieuw gebruikt kan worden bij nieuwe projecten.

AD.03 Proef met tablets
Omdat Leiden op zo kort mogelijke termijn flexibel werken en papierloos vergaderen wil ondersteunen met een passend device (tablet) als opmaat naar een nieuwe (mobiele) werkplek, was bij de 2e bestuursrapportage 2016 binnen de bedrijfsvoeringsreserve concern een beperkt bedrag van € 80.480 gereserveerd voor een proef met tablets. Vanwege technische problemen is de proef uitgesteld. De middelen zijn bij de jaarrekening 2016 dan ook overgeheveld naar 2017. De middelen voor de oorspronkelijke proef voor 2017 en verder zijn door de opgelopen vertraging nog niet geregeld.
Nu zijn we zover dat de proef in 2017 gestart kan worden met 150 tablets. Deze zullen in opdracht van Leiden door Servicepunt71 worden aangeschaft, waarna de kosten jaarlijks door Servicepunt71 aan Leiden in rekening gebracht zullen worden. De kosten voor deze proef bedragen in totaal € 461.000. Na aftrek van de beschikbare middelen van afgerond € 80.000, moet nog € 381.000 worden gedekt. De kosten voor 2017 bedragen afgerond € 30.000, voor 2018 tot en met 2021 afgerond € 87.750. Deze dekking kan gevonden worden binnen de in de bedrijfsvoeringreserve concern nog beschikbare middelen. De € 30.000 voor 2017 wordt samen met het al beschikbaar gestelde budget toegevoegd aan het budget bijdrage aan Servicepunt71. De som van bedragen voor de 2018 tot en met 2020 wordt in 2017 onttrokken aan de bedrijfsvoeringsreserve concern en gestort in de reserve informatisering. Aan deze reserve wordt jaarlijks het benodigde bedrag onttrokken en toegevoegd aan het budget bijdrage Servicepunt71.

AD.05 Wagenpark tijdelijk inhuur materieel
De aanbesteding van het wagenpark heeft in 2016 vertraging opgelopen. Om de vervanging in goede banen te leiden wordt deze nu gefaseerd uitgevoerd. Dit betekent dat tijdelijk materieel wordt ingehuurd om de bedrijfsvoering te continueren. De verwachting is dat het nieuwe materieel eind 2017 beschikbaar is. De huurkosten worden hierdoor met € 152.000 overschreden. Doordat de voertuigen later worden aangeschaft ontstaat er een voordeel op de kapitaallasten, voorgesteld wordt deze overschrijding te dekken uit het voordeel op kapitaallasten wagenpark.

Kredieten wagenpark
Van de meeste voertuigen die worden vervangen wordt verwacht dat zij 8 jaar of langer mee gaan, hierdoor is er meer behoefte aan krediet Wagenpark 8jr. De verhoging van het krediet met € 243.509 kan budgetneutraal worden verwerkt door verlaging van het krediet Wagenpark 6jr. De aanpassing van de afschrijvingstermijn leidt tot een besparing van de kapitaallasten die wordt verwerkt in de taakstelling wagenpark.

Kredieten Kenauweg
In verband met de onduidelijkheid over het tijdstip van realisatie worden vier kredieten voor de Kenauweg afgesloten. Voor de nog niet uitgegeven bedragen van per saldo € 1.030.692 worden vier nieuwe kredieten opgenomen in het meerjareninvesteringsplan 2019 met het zelfde doel als de afgesloten kredieten.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.