Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

AD.02

Niet realiseren taakstelling Digitalisering dienstverlening

L

173

I

Marleen Damen

AD.06

Renteresultaat

L

-340

S

Marleen Damen

AD.06

Renteresultaat

B

90

S

Paul Laudy

AD.06

Renteresultaat

B

-50

S

Marleen Damen

AD.06

Renteresultaat

L

-25

S

Paul Laudy

AD.06

Renteresultaat

L

-6

S

Paul Laudy

AD.06

Renteresultaat

L

17

S

Paul Laudy

AD.09

Minder onderuitputting kapitaallasten

L

206

I

Marleen Damen

AD.10

Algemene uitkering gemeentefonds

L

-740

I

Marleen Damen

AD.10

Algemene uitkering gemeentefonds

B

-516

B

Marleen Damen

Budgetneutrale wijzigingen

AD.01

Krediet plankosten definitiefase

L

226

I

Marleen Damen

AD.01

Krediet plankosten definitiefase

B

-226

I

Marleen Damen

AD.03

Proef met tablets

L

30

I

Marleen Damen

AD.03

Proef met tablets

B

-381

I

Marleen Damen

AD.03

Proef met tablets

L

351

I

Marleen Damen

AD.03

Proef met tablets

L

0

88

88

88

S

Marleen Damen

AD.03

Proef met tablets

B

0

-88

-88

-88

S

Marleen Damen

AD.05

Wagenpark tijdelijk inhuur materieel

L

152

I

Marleen Damen

AD.05

Wagenpark tijdelijk inhuur materieel

L

-152

I

Marleen Damen

Resultaat programma AD

-1.190

0

0

0

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma AD

0

0

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

-1.190

0

0

0